Kennisgeving rectificatie projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’
De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben het gerectificeerde projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’ vastgesteld. Het plan ligt van 13 oktober tot en met 1 december ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de gerectificeerde delen van het plan.

Beschrijving project

Het projectplan gaat in op de noodzakelijke vervanging van ongeveer 5 kilometer van de oeverbescherming van het Merwedekanaal, gelegen in de gemeenten Molenlanden en Gorinchem (provincie Zuid-Holland) en Vijfheerenlanden (provincie Utrecht).

De provincie Zuid-Holland is uitvoerend (vaarweg)beheerder van het Merwedekanaal.

Stukken inzien

Het projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’, ligt vanaf 13 oktober gedurende 6 weken ter inzage bij de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Provincie Zuid-Holland

  1. Via de website: www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage/
  2. Tijdens kantooruren bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Provincie Utrecht

  1. Via de website: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage
  2. In het provinciehuis van Utrecht, na telefonische afspraak via +31302589111.

Bezwaar

Tegen de gerectificeerde delen van dit vastgestelde projectplan kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij de provincie, waarop het bezwaar van toepassing is, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van kennisgeving van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe. Als het een bezwaar betreft, dat van toepassing is op de provincie Zuid-Holland, moet dit worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Als het bezwaar de provincie Utrecht betreft, moet het bezwaarschrift worden gericht aan: Provincie Utrecht t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. Van een verzoek om een voorlopige voorziening dient een kopie te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. M.M. Van Vilsteren van de provincie Zuid-Holland, via , of 0704416148.