Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2022
De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers om zo vlotte en veilige scheepvaart te kunnen garanderen. Tussen Vianen en Gorinchem is de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de oost- als de westzijde van het Merwedekanaal.

Oeververvanging

Deze oevers zijn bijna aan het einde van hun levensduur en voldoen dan niet meer aan de huidige norm. Daarom wil de provincie Zuid-Holland ze tussen 2020 en 2022 vervangen. Het gaat in totaal om circa 4600 meter oever, verdeeld over 9 deellocaties (zie kaartje).

Planning

Na het ontstaan van gemeente Vijfheerenlanden in januari 2019 is de provinciegrens verschoven. Daarom onderzochten Provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland op welke manier het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal het beste ingericht kan worden. Daarnaast zal de provincie Utrecht een groter deel van het oeververvangingsproject financieren. Hiervoor was besluit nodig van Provinciale Staten.​

Eind oktober 2019 gaven de Provinciale Staten van provincie Utrecht akkoord voor het oeververvangingsproject en de bijbehorende financiering. Het project is doorgestart en het aanbestedingstraject voor een aannemer loopt. De selectiefase is in mei 2020 afgerond. De 5 geselecteerde partijen mogen in de volgende fase, de inschrijvingsfase, een aanbieding doen voor het uitvoeren van het werk.

Voordat we kunnen starten met de inschrijvingsfase, moet het eigendom van de oevers langs het Merwedekanaal nog formeel aan de provincies worden overgedragen. Hoewel het beheer bij de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht ligt, is het eigendom van de gronden en het kanaal namelijk nog van de Staat.

We verwachten de overdracht binnen enkele maanden af te ronden. Daarna start de inschrijvingsfase van de aanbestedingsprocedure. De inschrijvings- en gunningsfase duren gezamenlijk ongeveer 4 maanden. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de planning, updaten we deze pagina.


Werkzaamhedenkaart 2020 - 2022