Oeververvanging Oude Wetering, Woudwetering en HeimansweteringEen groot deel van de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn zijn aan vervanging toe. Deze oevers zijn in slechte staat. De provincie Zuid-Holland gaat de damwandconstructie langs de oevers vervangen of verhogen, zodat de oevers straks weer langdurig meekunnen. We voeren dit onderhoud uit om weer klaar te zijn voor de toekomst. Zo zorgen we voor de veiligheid van vaarweggebruikers en houden we Zuid-Holland bereikbaar. In de kaart hiernaast kunt u zien waar welke maatregel wordt uitgevoerd, met de plus en min kunt u inzoomen en via het vergrootglas kunt u zoeken naar de gewenste locatie.

De provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig met de voorbereidingen van dit project.

Ingenieursbureau RPS betrokken

Ingenieursbureau RPS heeft de opdracht gekregen om samen met de provincie een plan te maken voor de uitvoering van de oeververvanging. Om het plan te kunnen maken, moeten eerst verschillende onderzoeken worden gedaan. Die zijn nodig om te bepalen wat gedaan moet worden aan de oevers en op welke manier dat moet gebeuren. Het komende jaar voert RPS verschillende onderzoeken uit, zoals landmetingen, milieukundige onderzoeken, geotechnisch onderzoek en ecologisch onderzoek.

Landmetingen

Op 23 april start RPS met onderzoek door landmetingen uit te voeren. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Om het ontwerp van de nieuwe oeverconstructie te kunnen maken, is data nodig over de hoogte van de tuinen en over de eventuele objecten die vlakbij het water staan. Met de landmetingen wordt de grond op de percelen digitaal in kaart gebracht. De percelen worden betreden vanaf het water. Het kan zo zijn dat RPS voor het onderzoek een aantal foto’s moet maken, bijvoorbeeld van eventuele objecten, steigers of vlonders. Deze foto’s zorgen er ook voor dat de nieuwe damwanden goed aansluiten bij de omgeving. Uiteraard houdt RPS rekening met privacy en worden geen persoonlijke zaken gefotografeerd.

Milieukundig onderzoek

Bij het milieukundig onderzoek onderzoekt RPS de kwaliteit van de waterbodem en de landbodem. Dit is nodig om in de uitvoering veilig te kunnen werken en grond op een verantwoorde wijze te kunnen hergebruiken of af te voeren. RPS voert het werk uit vanaf het water. De waterbodemmonsters worden genomen vanaf een bootje. De kwaliteit van de landbodem bij u in de tuin wordt bepaald door het zetten van handboringen. Van de grond uit de boring wordt een beschrijving gemaakt zodat RPS weet hoe de bodem opgebouwd is. Uit deze boringen worden ook grondmonsters genomen. Na afloop van de werkzaamheden wordt de grond terug gebracht in het boorgat en zo goed mogelijk weer afgedicht.

Geotechnisch onderzoek

Om de nieuwe damwanden op de juiste diepte te kunnen plaatsen, moet de diepere bodemopbouw in kaart gebracht worden. Dit doet RPS door het plaatsen van sonderingen op het water. Bij een sondering wordt een metalen stang met op de punt een sensor, de bodem in gedrukt. Op basis van de weerstand van de sensor, kan de bodemopbouw bepaalt worden. Voor deze werkzaamheden zal een groot ponton op het water liggen. Hier kunt u enige geluidsoverlast van ervaren. Per sondering is RPS ongeveer een halve dag bezig.

Naast de sonderingen voert RPS ook diepere handboringen uit. Deze zijn vergelijkbaar met de milieukundige boringen alleen gaan deze boringen tot ongeveer 5 meter diepte. Ook hiervoor moet RPS bij u in de tuin zijn. Na de werkzaamheden worden ook deze gaten zo goed mogelijk weer aangevuld en afgedicht.

Ecologisch onderzoek

De aanwezige planten en dieren in het gebied beschermen, is belangrijk voor de Provincie Zuid-Holland. Vanwege de werkzaamheden wordt het gehele tracé onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Hiervoor worden ook de tuinen onderzocht op beschermde diersoorten. Ecologen bekijken hiervoor de tuinen en aanwezige bomen, bossages of andere plekken die geschikt zijn voor beschermde diersoorten. De ecologen zullen geen handelingenuitvoeren in uw tuin. Mogelijk stappen ze wel uit het bootje om een plek beter te bekijken.

ROBO-regelingen

Met veel bewoners zijn al ROBO-regelingen afgesloten. ROBO staat voor Regeling Overname Bescherming Oevers Zuid-Holland. Met zo’n ROBO-regeling heeft de provincie in het verleden oevers overgenomen van particulieren/bewoners. Veel van deze ROBO-regelingen zijn nu verouderd en moeten vernieuwd worden. Daarnaast willen we op een aantal locaties nog oevers van bewoners overnemen. Vooral op plekken waar de oever kwetsbaar is, bijvoorbeeld op smalle delen van de vaarweg. Gert van der Meer is ROBO-coördinator die de ROBO-regeling verzorgt. Hij neemt contact op met bewoners.

Planning

In de figuur aan de rechterkant van deze pagina, ziet u waar we staan in het project en wat de volgende stappen zijn. De afgelopen periode hebben we de uitvraag naar een ingenieursbureau afgerond en is het ingenieursbureau ook ingehuurd.

Voor de komende periode staan de onderzoeken gepland, zoals hierboven al beschreven. Daarnaast zal de ROBO-coördinator nog diverse overeenkomsten afsluiten.

De onderzoeken en overeenkomsten met de ROBO-coördinator gaan zeker nog een jaar duren. Het is daarom nog lastig te zeggen wanneer we echt buiten aan het werk zijn met de oevers. We houden u op de hoogte van de planning, onder andere via deze webpagina.

Gestuurde boring Woubrugge

In Woubrugge liggen kabels en leidingen niet diep genoeg onder de Woudwetering voor een nieuwe, langere damwand. De kabels en leidingen moeten eerst dieper worden gelegd, voordat de nieuwe damwand geplaatst kan worden. Daarvoor moet een gestuurde boring worden uitgevoerd. Die gestuurde boring is nu ook in voorbereiding en zal naar verwachting in 2022 worden uitgevoerd.