Oeververvanging Rijn-Schiekanaal / Haagse Trekvliet
De provincie Zuid-Holland vervangt het grootste deel van de oeverconstructie van het Rijn-Schiekanaal en de Haagse Trekvliet tussen de Broekslootkade (Den Haag) en de gemeentegrens Rijswijk-Delft.

Het Rijn-Schiekanaal vormt de verbinding tussen de Oude Rijn in Leiden met Den Haag via de Schie naar Rotterdam. Het kanaal vervult een belangrijke functie voor het goederenvervoer tussen de 2 steden en is ook een belangrijke doorvaarroute voor de recreatievaart.

Werkzaamheden

De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. De provincie vervangt de oude oeverconstructie door een constructie met een verwachte levensduur van 80 tot 100 jaar.

Er worden 2 soorten oeverconstructies gebruikt: een schuin talud en een kademuur. De uitvoering van de kademuur kan variëren.

Vaarwegverbreding

De vaarweg van het Rijn-Schiekanaal wordt maximaal 1,5 meter verbreed ter hoogte van de Delftweg in Rijswijk tussen nummer 58 en 73. Dit wordt gedaan om voldoende ruimte te creëren aan scheepvaart.

Hinder

De werkzaamheden vinden vanaf het water plaats, daarom is er weinig overlast voor het wegverkeer. Op sommige plaatsen zijn de parkeerplaatsen naast de weg tijdelijk niet bruikbaar of is er sprake van een tijdelijke wegversmalling.

Het scheepvaartverkeer wordt in bloktijden langs de werkzaamheden geleid. Deze bloktijden worden gecommuniceerd via scheepvaartberichten.

Bodemonderzoeken

De provincie voert op meerdere trajecten bodemonderzoeken uit. Historische gegevens geven hier aanleiding toe. De resultaten van de bodemonderzoeken bepalen per traject het plan van aanpak. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd of de bodemonderzoeken bij hen in de buurt leiden tot een aangepast plan van aanpak.

Planning

De provincie vervangt per deeltraject de oevers. Door de lopende bodemonderzoeken is onderstaande planning onder voorbehoud.

Planning
Werkzaamheden Periode
Geestbrugkade Afgerond.
Cromvlietkade Afgerond.
Hoekweg

Afgerond.

Delftweg Noord Afgerond.
Delftweg Midden Augustus 2019 - augustus 2020
Delftweg Zuid Maart 2020 - augustus 2020
Jaagpad Zuid Mei 2020 - eind december 2020
Jaagpad Noord Augustus 2020 - november 2020