Oeververvanging Rijn-Schiekanaal / Haagse Trekvliet
De provincie Zuid-Holland vervangt tussen oktober 2018 en het vierde kwartaal van 2020 het grootste deel van de oeverconstructie van het Rijn-Schiekanaal en de Haagse Trekvliet tussen de Broekslootkade (Den Haag) en de gemeentegrens Rijswijk-Delft.

Het Rijn-Schiekanaal vormt de verbinding tussen de Oude Rijn in Leiden met Den Haag via de Schie naar Rotterdam. Het kanaal vervult een belangrijke functie voor het goederenvervoer tussen de 2 steden en is ook een belangrijke doorvaarroute voor de recreatievaart.

Werkzaamheden

De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. De provincie vervangt de oude oeverconstructie door een constructie met een verwachte levensduur van 80 tot 100 jaar.

Er worden 2 soorten oeverconstructies gebruikt: een schuin talud en een kademuur. De uitvoering van de kademuur kan variëren.

Op 1 locatie wordt de vaarweg verbreed om te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor veilig gebruik van de vaarweg.

Hinder

De werkzaamheden vinden vanaf het water plaats, daarom is er weinig overlast voor het wegverkeer. Op sommige plaatsen zijn de parkeerplaatsen naast de weg tijdelijk niet bruikbaar of is er sprake van een tijdelijke wegversmalling.

Het scheepvaartverkeer wordt in bloktijden langs de werkzaamheden geleid. Deze bloktijden worden gecommuniceerd via scheepvaartberichten.

Bodemonderzoeken

Momenteel voert de provincie op meerdere trajecten bodemonderzoeken uit. Historische gegevens geven hier aanleiding toe. De resultaten van de bodemonderzoeken bepalen per traject het plan van aanpak. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd of de bodemonderzoeken bij hen in de buurt leiden tot een aangepast plan van aanpak.

Verzakken oever Geestbrugkade

Tijdens de werkzaamheden aan de oever langs de Geestbrugkade is de grond achter de damwand gaan schuiven. De werkwijze is aangepast, zodat de grond niet verder verzakt. De aangepaste werkwijze heeft als gevolg dat de werkzaamheden bij de Geestbrugkade langer duren.

Planning

De provincie vervangt per deeltraject de oevers. Door de lopende bodemonderzoeken is onderstaande planning onder voorbehoud.

Planning
Werkzaamheden Periode
Geestbrugkade December 2018 tot en met juli 2019
Cromvlietkade Juni 2019 tot en met september 2019
Hoekweg

April 2019 tot en met juli 2019

Brug Nieuwe Tol Februari 2020
Delftweg Noord Juni 2019 tot en met december 2019
Delftweg Midden Augustus 2019 tot en met april 2020
Delftweg Zuid Januari 2020 tot en met mei 2020
Jaagpad Zuid Februari 2020 tot en met juli 2020
Jaagpad Noord Mei 2020 tot en met juni 2020