Ter inzage: ontwerp gedoogplichtbeschikking westelijke oeververvanging van de Gouwe in Boskoop
De Provincie Zuid-Holland heeft de wettelijke plicht om een vlotte en veilige doorvaart op de vaarweg te garanderen. In dit kader vindt aan de westelijke oever van de Gouwe in Boskoop groot onderhoud plaats. De start van de werkzaamheden in het Nauw van Boskoop (werkvak 8 genoemd) staat gepland in september/oktober 2020. De bestaande verouderde oeverconstructie wordt daarbij geheel vervangen door een aan landzijde verankerde stalen damwand. Deze oeverconstructie beschermt de woningen, tuinen en kades en voorkomt het mogelijk wegspoelen van grond. Om schade aan woningen en ondergrond door rijbewegingen te voorkomen is het nodig deze werkzaamheden vanaf het water uit te voeren. De provincie heeft in beginsel toestemming nodig van de bewoners om de verankering van de oeverconstructie onder de percelen van aanwonenden aan de vaarweg aan te brengen. Hiervoor sluit de provincie met de individuele perceeleigenaren een overeenkomst zakelijk recht. Daarnaast is tijdelijk gebruik van grond van perceeleigenaren nodig (werkstrook). Perceeleigenaren zijn via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de voorbereiding en voortgang van dit project, inclusief de noodzaak en inhoud van de te sluiten overeenkomst zakelijk recht. Op enkele gevallen na is overeenstemming bereikt met de rechthebbenden.

De provincie is beheerder van de te verbeteren primaire waterkering (het waterstaatswerk). De provincie is voornemens om op de percelen in Boskoop waarover nog geen overeenstemming is bereikt, een gedoogplicht op te leggen op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Met zo’n gedoogplicht zorgt de provincie ervoor dat bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, ongeacht de toestemming van een eigenaar of andere rechthebbende van de percelen.

Procedure

De beschikkingen tot het opleggen van een gedoogplicht worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerp van de gedoogplichtbeschikking is toegezonden aan de belanghebbenden. Ook ligt het ontwerp van de gedoogplichtbeschikking vanaf 27 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de provincie Zuid-Holland. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is het provinciehuis vooralsnog gesloten en is er geen fysieke terinzagelegging mogelijk. De stukken zijn daarom te raadplegen op de website van de provincie.

Een ieder kan naar aanleiding van de ontwerp gedoogplichtbeschikking gedurende een termijn van zes weken, van 27 augustus 2020 tot en met 8 oktober 2020 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur (DBI), Eenheid Projecten, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp gedoogplichtbeschikking’. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of inlichtingen kunt u tevens contact opnemen met de heer M. Louwman van de provincie. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0618309885.

Na vaststelling van de gedoogplichtbeschikking door de Provincie kan door belanghebbenden, die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingebracht, een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag. In het beroepschrift dienen de gronden van het beroep te zijn opgenomen op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze kennisgeving nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de heer M. Louwman van de provincie. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0618309885 of per email via .