Terinzagelegging ontwerpprojectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8 op 10 december 2019 vastgesteld. De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit uw zienswijze te geven op het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8. Deze ligt van 3 januari 2020 tot en met 14 februari 2020 ter inzage.

Toelichting

Het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8 bevat de beschrijving van het project ter vervanging van de oevers aan de westelijke zijde van de Gouwe ter hoogte van Boskoop. Ook zijn er diverse uitvoeringsaspecten in beschreven zoals gedane onderzoeken, de voorgenomen planning en de wijze van uitvoering.

Ter inzage locaties

Het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8, inclusief MER-beoordeling kunt u hieronder inzien of tijdens kantooruren bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Procedure

De provincie besluit naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 definitief over de vaststelling van het projectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt antwoord op de ingediende zienswijze.

Op 10 december hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze m.e.r.-beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de vaststelling van het projectplan. Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u wel als zienswijzen op het ontwerpprojectplan indienen.

Indienen zienswijzen

Van 3 januari 2020 tot en met 14 februari 2020 kunnen bewoners langs de Gouwe en overige belanghebbenden met een zienswijze reageren op het ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres . U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur, t.a.v. dhr. M.L.H. Louwman, Postbus 90602 2509 LP Den Haag. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de termijn contact opnemen met dhr. M.L.H. Louwman, tel: 070 441 7101.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met dhr. M.L.H. Louwman van de provincie Zuid-Holland, via het e-mailadres mlh.louwman@pzh.nl, of het telefoonnummer 070 441 7101.