Ter inzage: ontwerpvaarwegenverordening 2015
De ontwerpvaarwegenverordening 2015 ligt van dinsdag 7 april tot en met dinsdag 19 mei 2015 op werkdagen ter inzage in het provinciehuis van Zuid-Holland, adres: Zuid-Hollandplein 1, Den Haag.

Het gaat om de volgende documenten:

  • ontwerpvaarwegenverordening
  • ontwerpuitvoeringsregeling vaarwegenprofielen
  • wijziging beleidsregel ontheffingen ligplaatsen

Aanwijzing Vaarwegbeheerders en Ligplaatsenbeleid

De provincie Zuid-Holland is verplicht om op grond van de Waterwet vaarwegbeheerders aan te wijzen. In de ontwerp Vaarwegenverordening 2015 - op 17 maart 2015 door Gedeputeerde Staten vastgesteld - wordt de provincie aangewezen als vaarwegbeheerder van de vaarwegen, die al bij de provincie in beheer zijn. Dit zijn de beroepsvaarwegen. Daarnaast worden voor de doorgaande recreatieve vaarwegen de waterschappen en de 4 gemeenten Nieuwkoop, Schiedam, Rotterdam en Gorinchem aangewezen als vaarwegbeheerders. Het technisch beheer van de vaarwegen wordt geregeld in de ontwerp Uitvoeringsregeling Vaarwegprofielen 2015.

Het ligplaatsenbeleid maakt kort afmeren mogelijk waar dat nautisch verantwoord is en niet langer duurt dan 15 minuten. De hoofdregels van het ligplaatsenbeleid wijzigen niet. In de veiligheidszones blijft kort afmeren verboden.

Verder wordt de beleidsregel ligplaatsen op 3 punten bijgesteld, waardoor er een verruiming voor gebruikers mogelijk wordt:

  • Constructies zijn nu toegestaan voor het te water laten van vaartuigen, die niet permanent boven het water hangen (bijv. botenlift, hijsvoorziening).
  • Insteekhaven en inkassingen mogen nu uitmonden in een vaarstrook of veiligheidsstrook (verbod blijft alleen van kracht voor veiligheidszones.
  • Ontheffingen voor evenementen kunnen worden verleend.

Schriftelijke of mondelijke zienswijze

U kunt tot en met 19 mei 2015 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het conceptbesluit toelichten. De zienswijzen kunt u bij voorkeur schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van ‘Zienswijze Vaarwegenverordening 2015’.