Milieueffectrapport (MER) in 2018 ter inzage
Voor de vervanging van de Steekterbrug stellen de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland een milieueffectrapport (MER) op. Het concept-MER wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan naar verwachting in het voorjaar van 2018 ter inzage gelegd.

Het MER is een instrument om in de besluitvorming het milieubelang en alle andere belangen goed tegen elkaar af te kunnen wegen. Iedere burger of organisatie kan een zienswijze indienen als het concept-MER ter inzage ligt.

In de verkenningsfase voor het MER in 2013 zijn de verschillende (locatie-) alternatieven voor de Steekterbrug onderzocht en afgewogen. Op grond hiervan hebben Provinciale Staten van  Zuid-Holland op 2 oktober 2013 bepaald dat de Steekterbrug vervangen wordt op de huidige locatie, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige gemeentelijke binnenring (variant A+). Daarom zijn in het MER Steekterbrug geen andere alternatieven besproken dan de variant A+. Wel wordt in het MER naast de variant A+ een globale beschouwing gegeven van de milieueffecten van variant B (het toekomstscenario, waarbij de gemeentelijke binnenring wordt aangelegd). Dit gebeurt globaal omdat op dit moment onvoldoende bekend is hoe deze binnenring eruit komt te zien en wat dit betekent voor de verkeersbewegingen op de Steekterbrug.

In de variant A+ zal de hoeveelheid verkeer dat dit deel van de N207 kan verwerken niet wijzigen. Wel worden het fietspad en het voetpad samen aan de westzijde van de brug gelegd. Verder wordt de rijstrookindeling van het kruispunt N207 - Oranje Nassausingel veranderd en worden de opstelvakken op de N207 verlengd tot op de Steekterbrug. Door deze ingrepen wordt de Steekterbrug in oostelijke richting verbreed.

Om de milieueffecten te kunnen bepalen zijn diverse milieuonderzoeken uitgevoerd naar bereikbaarheid en verkeer, geluid, luchtkwaliteit, trillingen, externe veiligheid, ruimtebeslag, sociale aspecten, landschap en cultuurhistorie, archeologie, natuur, water, bodem en duurzaamheid en klimaat.

In het MER worden de milieueffecten van de nieuwe Steekterbrug vergeleken met de huidige situatie en de situatie die zou ontstaan in 2030 als de brug niet zou worden vervangen.