N207 Zuid: sfeerverslag informatiebijeenkomsten Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen
Met het project N207 Zuid werken de provincie Zuid-Holland, de gemeentes Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, inwoners en partners samen aan de verbetering van het wegennet en de wandel- en fietsroutes in dit gebied. Als we niets doen, wordt het de komende jaren steeds drukker op de wegen door woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen en wordt de bereikbaarheid slechter. Door het aanleggen en aanpassen van wegen, aanleggen van wandel- en fietspaden en een ecologische verbindingszone zorgen wij ervoor dat de dorpen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijven. Daarnaast wordt samengewerkt met Beter Bereikbaar Gouwe om de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren op wegen, vaarwegen en fietspaden in de hele regio.

Onderzoeken

In 2019 hebben provincie en gemeentes onderzoek gedaan naar de beste manieren om deze verbeteringen uit te voeren. Verkeersonderzoeken en andere onderzoeken in het kader van de Milieueffectrapportage (MER). Nu, in 2020, presenteren provincie en gemeenten de resultaten van deze onderzoeken. Ook kijken zij vooruit naar het (besluitvormings)proces voor het project N207 Zuid.

Bijeenkomst Hazerswoude-Dorp - 19 februari 2020

De bijeenkomst in dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp was drukbezocht. Er waren naar schatting 270 personen aanwezig. De grote zaal was overvol. Er waren ook speciale schermen en een geluidsverbinding in De Leeszaal en het café. Daardoor kon iedereen de presentatie volgen.

Tijdens deze informatieavond presenteerden provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen aan den Rijn een voorstel van verbetermaatregelen. Dit voorstel gaat over de N209 en de aansluiting van de lokale wegen op de N209 in Hazerswoude-Dorp. Provincie en gemeente vertelden de bewoners over de stappen die zijn genomen voor project N207 Zuid. Daarna presenteerden zij de nieuwe maatregelen voor de N209 ter hoogte van Hazerswoude-Dorp. Deze maatregelen waren eerder uitgewerkt in 2 varianten: X-Robuust en de Alphense variant. Geen van beide varianten leverde het gewenste resultaat. Daarom hebben provincie en gemeente andere varianten onderzocht. Ze kwamen uit op een nieuwe variant. Deze variant:

 • Werkt goed voor de doorstroming.
 • Maakt het dorp structureel beter bereikbaar.
 • Ontlast de Dorpsstraat.
 • Maakt Hazerswoude-Dorp veiliger en leefbaarder.
 • Maakt het kruispunt N209-Dorpsstraat groener.
 • Bevat veiligere oversteken voor fietsers bij het kruispunt en bij het scholeneiland ten noorden van Hazerswoude-Dorp.

Het nieuwe maatregelenpakket houdt het volgende in voor Hazerswoude-Dorp:

 • Weg in het noordoosten die de wijk bereikbaar maakt tot aan de Dorpsstraat.
 • Eenrichtingsverkeer kruispunt tot aan de Rembrandtlaan. Met uitzondering van fietsers en bevoorrading winkels op dit deel.
 • Rotonde met aansluiting aan de westzijde en een extra rijstrook direct van zuid naar noord.
 • Rotonde Weidelande met een extra rijstrook direct van zuid naar noord.
 • Geen aansluiting van de Burgemeester Warnaarkade.
 • Geen wijkontsluitingsweg Weidelanden.

Inwoners reageerden op verschillende manieren op deze presentatie. Sommige inwoners waren opgelucht. Anderen waren teleurgesteld of verontwaardigd. Veel inwoners stelden vragen, omdat bepaalde maatregelen veranderd of verschoven zijn. Vooral de nieuwe westelijke aansluiting op de N209 riep vragen op, zoals:

 • Hoeven we straks korter bij de rotondes te wachten door deze maatregelen?
 • Hoe kom je straks van oost naar west?
 • Welke route moeten vrachtverkeer en landbouwverkeer straks rijden?
 • Als het verkeer straks groeit, hoe kan de leefbaarheid dan toenemen?

Het punt is: als we geen maatregelen doorvoeren, staat het straks echt helemaal vast. Juist met deze maatregelen kunnen we de leefbaarheid beheersen. Inwoners begrijpen dat er iets moet gebeuren aan de huidige situatie. Tegelijkertijd maken mensen zich zorgen of het dorp zijn eigen karakter wel houdt.

Enkele reacties: wij worden beperkt in de rijrichtingen, terwijl deze beperking voor een deel komt door het verkeer van ergens anders. “Gaan deze maatregelen het sluipverkeer door het dorp vanuit Zoetermeer en Bleiswijk van/naar de A4 indammen tijdens de spits?”.

De maatregelen van het project N207 Zuid richten zich op een verbetering op de korte termijn. Via het project Beter Bereikbaar Gouwe werken provincie, gemeentes en anderen samen aan een langetermijnoplossing.

Informatiemarkt

De presentatie met alle inwoners werd gevolgd door een informatiemarkt. Daar gaf het projectteam verdere uitleg en antwoord op vragen. De informatiemarkt bestond uit 4 onderdelen:

 1. Milieueffectrapportage (MER), Provinciaal Inpassingsplan (PIP), proces en planning.
 2. Noordelijke rotonde.
 3. Kruispunt dorpsstraat.
 4. Rotonde midden.

Veel geïnteresseerden praatten mee over de maatregelen. Bezoekers stelden vragen over hun persoonlijke situatie. Zij deelden ook hun zorgen, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en sluipverkeer. Zo zijn er vragen over:

 • Het bereikbaar maken van de Ridder van Montfoortlaan.
 • Het doortrekken van de Noordoostelijke randweg met oog op de aansluiting op de Gerelaan.

Inwoners waren positief over de veiligheid voor langzaam verkeer op het scholeneiland. Ze vinden de fietsbrug, waarmee oversteken een stuk veiliger wordt, ook een goed plan. Sommigen vroegen of de maatregelen worden vertraagd door PFAS, maar dit is niet zo.

Hoe nu verder?

 • Circa 80 bezoekers hebben tijdens deze avond een kaartje met vragen/opmerkingen ingevuld. Het projectteam analyseert de vragen en neemt waar mogelijk de suggesties ook mee in het Provinciaal Inpassingsplan.
 • Op 4 en 5 maart (reservedatum 10 maart) praat de gemeente door met omwonenden. Ze gaan bespreken hoe ze de nieuwe maatregelen het beste kunnen uitvoeren binnen de gemeente.
 • Daarna maakt de projectorganisatie de knelpuntenanalyse af (dit is een onderzoek naar de problemen die de nieuwe maatregelen kunnen veroorzaken).
 • Op 14 april gaat het College van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn een besluit nemen over de maatregelen.
 • Op 7 mei gaat de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein hierover besluiten en op 28 mei gaat de gemeenteraad over de maatregelen besluiten.
 • Eind 2020 komt er een bestemmingsplan en gaat het college van B en W van Alphen de maatregelen ter visie leggen. Dit betekent dat mensen de plannen mogen bekijken en doorlezen.
 • Ondertussen start in juni het zogeheten ‘vooroverleg’ voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), met o.a. de gemeenten, waterschappen en de veiligheidsregio.
 • In december gaat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie besluiten over de maatregelen, is de planning. Daarna mogen mensen het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan en bijbehorende MER-onderzoeken bekijken en doorlezen.
 • Provinciale Staten gaan een besluit nemen over de maatregelen in 2020.
 • Tussen 2023 en 2025 wordt het project uitgevoerd.

Bijeenkomst Boskoop en Waddinxveen - 20 februari

In Waddinxveen werd een dag later een inloopavond georganiseerd over de N207 Zuid. Hier stonden de voorgestelde maatregelen in Boskoop en Waddinxveen centraal. Deze maatregelen hebben betrekking op de Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan. Ook de projectleden van de Vredenburghlaan waren aanwezig om een toelichting te geven op deze weg. De Vredenburghlaan is al in aanbouw.
Op deze avond hebben 85 geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen aan het projectteam. Onder hen waren veel inwoners, maar ook raadsleden en bestuurders. In de raadszaal van Waddinxveen konden bezoekers onder andere de tekeningen van de Verlengde Bentwoudlaan en Bentwoudlaan bekijken. In een aangrenzende zaal kregen mensen uitleg bij de voorgestelde maatregelen via een ingesproken presentatie.

Veel mensen waren benieuwd hoe ver dit project nu gevorderd is. Bezoekers waren redelijk positief gestemd over de inpassing van de Verlengde Bentwoudlaan. Zeker de aanwonenden van het Noordeinde vonden dit een goed plan. Mensen vroegen welke invloed de nieuwe plannen hebben op de verkeersdruk bij de hefbruggen. Bezoekers kregen een duidelijker beeld van de toekomstige situatie doordat het projectteam uitlegde hoe ze op de verschillende verkeersaantallen kwamen. Ook lieten ze zien welke modellen ze hadden gebruikt voor verkeer, geluid en fijnstof. Bewoners stelden kritische vragen over de afweging tussen de opbrengsten van de nieuwe weg (doorstroming, veiligheid en leefbaarheid) tegenover de kosten (geld, schade aan landschap, recreatie en natuur). De provincie en gemeentes gaven hier meer duidelijkheid over. Zij legden uit welke stappen zij nemen om tot een besluit te komen.

Hoe nu verder?

 • Circa 30 bezoekers hebben tijdens deze avond een kaartje met vragen/opmerkingen ingevuld. Het projectteam analyseert de vragen en neemt waar mogelijk de suggesties ook mee in het Provinciaal Inpassingsplan.
 • Dit jaar rondt de provincie het Voorlopig Ontwerp en de Milieueffectrapportage af.
 • In juni 2020 start het zogeheten ‘vooroverleg’ voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), met onder andere de gemeenten, waterschappen en de veiligheidsregio.
 • In december gaat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie besluiten over de maatregelen, is de planning. Daarna mogen mensen het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan en bijbehorende MER-onderzoeken bekijken en doorlezen.
 • Provinciale Staten gaan een besluit nemen over de maatregelen in 2020.
 • Tussen 2023 en 2025 wordt het project uitgevoerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/n207zuid.


Hazerswoude-Dorp: Na een plenaire presentatie was er gelegenheid tot het stellen van algemene vragen.

Hazerswoude-Dorp: De grote zaal zat vol. Ook in De Leeszaal en het café konden bezoekers naar de presentatie kijken en luisteren.

Tekeningen worden aandachtig bekeken.

Hazerswoude-Dorp: Tekeningen worden aandachtig bekeken.

Hazerswoude-Dorp: Ingesproken presentatie in Gouwezaal.

Waddinxveen: Tekeningen worden aandachtig bekeken.