N211 Wippolderlaanwippolderlaan N211

De N211 Wippolderlaan ligt in een uniek gebied waar werken, wonen en recreëren samenkomen. Het is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. Daarom is het belangrijk dat het verkeer hier goed kan doorstromen. Om dit te verbeteren wordt de N211 de komende jaren ingrijpend aangepast.

Planning

  • Ruimtelijke procedure: 2020-2021
  • Voorbereiden Uitvoering: 2020-2021
  • Uitvoering: 2022-2025
  • Ingebruikname: eind 2025

Positief besluit omgevingsvergunning

De gevraagde verklaring van geen bedenkingen omtrent de omgevingsvergunning voor de N211 Wippolderlaan is door gemeente Westland afgegeven. Dit is  besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Westland van 7 juli 2021 .
Dit is goed nieuws wat betreft de voortgang van het project. Met de verklaring van geen bedenkingen kan gemeente Westland de omgevingsvergunning verlenen en ter inzage leggen voor de beroepsperiode. Na het verlenen van de omgevingsvergunning wordt deze gepubliceerd op de website van gemeente Westland en met ingang van 30 juli 2021 ter inzage gelegd voor de beroepsperiode. Deze periode duurt 6 weken (tot 11 september) en geeft belanghebbenden de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen het besluit de omgevingsvergunning te verlenen.

Beroepsperiode

Wie beroep wil aantekenen, kan  een beroepschrift indienen bij de rechtbank. De indiener ontvangt vervolgens van de rechtbank kopieën van het verweerschrift van de gemeente én van de documenten over de aanvraag en bezwaarprocedure van de omgevingsvergunning. Het is gebruikelijk dat er een zitting plaatsvindt over de beroepszaak. Daarna kunnen partijen eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Binnen de beroepsperiode kan een zogenoemde voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank spreekt zich dan op korte termijn uit of de werking van de omgevingsvergunning moet worden opgeschort.

Indien er binnen de beroepsperiode geen voorlopige voorziening is ingediend kan het project verder gaan met de voorbereidende werkzaamheden in aanloop naar de daadwerkelijke uitvoering. De omgevingsvergunning treedt in werking de dag na het einde van de beroepstermijn van 6 weken. In dit geval op 11 september 2021.

N.B. Gemeente Westland is bevoegd gezag in deze procedure. Voor vragen en opmerkingen hierover neemt u rechtstreeks contact met de gemeente op.

Inrichting Zwethzone

Met de reconstructie van de N211 Wippolderlaan wordt het naastgelegen recreatiegebied ‘de Zwethzone’ gedeeltelijk opnieuw ingericht. De inrichting van het landschap, die mede door participatie is bepaald, is gevat in een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan maakt onderdeel uit van het vastgestelde landschapsplan. Een aanpassing op het landschapsplan is dat het scherm op de Zwethbrug transparant wordt uitgevoerd en het scherm op de brug over de Molensloot niet transparant.

Een aantal highlights uit het inrichtingsplan:

  • De groene uitstraling van het gebied blijft behouden: waar er een boom wordt verwijderd, wordt er een boom teruggeplaatst.
  • De padenstructuur blijft zoveel mogelijk behouden, of wordt waar mogelijk verbeterd.
  • De natuurspeelplaats krijgt ‘klimmen, klauteren en waterspelen’ als thema en is geschikt voor kinderen tot 15 jaar. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke, duurzame materialen, die goed aansluiten bij het huidige beeld van dit gedeelte van de Zwethzone.

Binnen het projectgebied zullen er kabels en leidingen worden verlegd. Hierdoor kan de inrichting van de Zwethzone nog op enkele kleine punten worden aangepast.

Klik op de afbeeldingen onderaan deze pagina bij 'Inrichtingsplan' voor een detailweergave van de inrichting.

Aanpak geluidhinder

Voor de aanpassingen aan de N211 en de verbreding van de A4 (project A4 Haaglanden-N14) worden maatregelen getroffen om aan de wettelijke normen op het gebied van geluidhinder te voldoen.

Er zijn op verzoek van de omgeving extra maatregelen genomen tegen geluidhinder. Op een groot deel van de N211 en een deel van de N222 wordt geluidreducerend asfalt toegepast. Verder worden er geluidwallen en/of geluidschermen geplaatst. In het definitief ontwerp; besluiten 2020 ruimtelijke procedure N211 zijn de hoogten van geluidwallen en schermen aangepast en is het ontwerp zo gemaakt dat geluidlekken zoveel mogelijk worden voorkomen.

Van het definitief ontwerp zijn de geluideffecten doorgerekend. Voor woningen waar, ondanks eerdergenoemde maatregelen, de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die op grond van de Wet Geluidhinder geldt, is een besluit Hogere Grenswaarde geluid nodig. De inwoners, die hiermee te maken hebben zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Voor meer informatie over het thema Geluid kunt terecht op onze online informatiemarkt.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van het project of heeft u een vraag/opmerking? Neem dan contact op via .


N211 Wippolderlaan

Meer informatie

N211 Wippolderlaan nu en straks

Afbeelding-bij-N211-Wippolderlaan-locatie-1-nieuwe-situatie
Locatie 7: nieuwe situatie
N211-Wippolderlaan-locatie-5-nieuwe-situatie
N211-Wippolderlaan-locatie-5-huidige-situatie

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.