N211 Wippolderlaanwippolderlaan N211

De N211 Wippolderlaan ligt in een uniek gebied waar werken, wonen en recreëren samenkomen. Het is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport Westland en Den Haag Zuidwest. Daarom is het belangrijk dat het verkeer hier goed kan doorstromen. Om dit te verbeteren wordt de N211 de komende jaren ingrijpend aangepast.

Actueel

1 juni t/m 21 juni werkzaamheden N211 Wippolderlaan

Vanaf 1 juni a.s. zullen er gedurende circa 3 weken werkzaamheden plaatsvinden nabij een gasstation aan de Zwethkade Noord.

Het betreft het buiten gebruik stellen van een gasleiding door Gasunie.

Daarnaast zal het looppad nabij het gasstation, ter hoogte van het klimrek van 2SUR5/Boerderij Dichtbij aan de Zwethkade Noord, tijdelijk worden afgezet. Dit zal met borden worden aangegeven.

In dezelfde periode vindt er een inventarisatie plaats van de bestaande bomen langs de N211. De inventarisatie dient als informatie voor de provincie, voor het verder vormgeven van het inrichtingsplan en contract met de aannemer. Er vinden dus nog geen uitvoerende werkzaamheden op dit gebied plaats.

Meer informatie over de activiteiten? Neem dan contact met ons op, via .

Omgevingsvergunning voortgang

Om de reconstructie van de N211 Wippolderlaan te mogen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Op dit moment wordt deze, via een zogeheten Wabo-procedure bij gemeente Westland aangevraagd. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is het verkrijgen van ‘een verklaring van geen bedenkingen’.  Deze verklaring vormt namelijk, samen met de nota van beantwoording, de basis voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project.

Op 25 mei jl. heeft het college van B&W van gemeente Westland in haar vergadering ingestemd de gemeenteraad voor te stellen de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

De gevraagde verklaring van geen bedenkingen is, inclusief de concept nota van beantwoording, geagendeerd voor de raadscommissie Ruimte van 22 juni 2021, en de raadsvergadering van 13 juli 2021.

Ontwerp omgevingsvergunning N211 Wippolderlaan

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)-procedure voor de N211 Wippolderlaan vindt op dit moment plaats. Met deze procedure wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, zodat de nieuwe inrichting van de N211 kan worden gerealiseerd. De ontwerp omgevingsvergunning heeft tussen 12 februari tot en met 26 maart 2021 ter inzage gelegen bij de gemeente Westland. De zienswijzen die tijdens deze periode zijn ontvangen worden beoordeeld en verwerkt in de verdere besluitvorming richting vaststelling van de omgevingsvergunning. In een nota van beantwoording geeft de gemeente Westland, als bevoegd gezag, een reactie op de ingediende zienswijzen. Deze nota wordt als bijlage bij de omgevingsvergunning gepubliceerd. Naar verwachting zal de publicatie na de zomer plaatsvinden.

Voor meer informatie over de Wabo-procedure kunt u terecht op onze Online informatiemarkt. De ter inzage periode is gesloten; het is op dit moment niet meer mogelijk een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen.

Uitwerking Landschapsplan Zwethone

Met de aanpassing van de N211 tussen de aansluiting A4 en de Westlandroute N222 wordt het naastgelegen recreatiegebied de Zwethzone ook gedeeltelijk opnieuw ingericht. Voor dit recreatiegebied is met de omgeving een landschapsplan gemaakt. Er kon tot en met 26 april nog op drie onderdelen worden gereageerd. Het landschapsplan en de verdere planning van de uitwerking vindt u op deze website.

Planning

Kansen voor de Zwethzone

Naast de N211 ligt de Zwethzone, een 78 hectare groot groen en waterrijk gebied langs het water de Zweth, dat de stadsparken van Rijswijk en recreatiegebied De Wollebrand bij Naaldwijk met elkaar verbindt.

Hier hebben de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Den Haag onder leiding van Metropoolregio Rotterdam Den Haag extra groen- en waterpartijen gerealiseerd en hebben zij fiets- en wandelpaden aangelegd. De Zwethzone is een overgangsgebied tussen stedelijk- en landelijk gebied, waar het goed verblijven is.

De Zwethzone zou door een eerder ontwerp van de N211 Wippoldervariant met 1,2 ha afnemen. Uit het participatieproces kwam de wens naar voren om de Zwethzone zoveel mogelijk te behouden.

Deze wensen zijn onderzocht en waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp N211 Wippolderlaan. Door de as van de weg naar het noorden te verplaatsen, de toe- en afritten dichter op de hoofdrijbaan te plaatsen en smallere bermen en steilere taluds toe te passen, wordt de Zwethzone nagenoeg niet aangetast.

De recreatieve en groene structuur van de Zwethzone is zoveel als mogelijk behouden en de recreatieve waarde is nog verder aangevuld met wensen vanuit de inwoners en gebruikers Zo komen er extra wandel-, mountainbike- en ruiterpaden en worden er bruggen, vissteigers, picknickplekken en een water- en natuurspeeltuin toegevoegd. Al deze aspecten komen terug in het landschapsplan.

Landschapsplan & inrichtingsplan

We hebben bewoners en gebruikers van het gebied gevraagd te reageren op nog enkele aspecten binnen het landschapsplan. Op de website van het landschapsplan van de Zwethzone kunt u de reacties inzien.

Op dit moment worden de reacties beoordeeld op haalbaarheid en inpasbaarheid. Zodra  de besluiten vast liggen, worden deze toegevoegd aan het inrichtingsplan, en wordt de omgeving hierover op de hoogte gesteld. Het inrichtingsplan zult u ook terugvinden op deze website.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van het project of heeft u een vraag/opmerking? Neem dan contact op via .

Aanpak geluidhinder

Voor de aanpassingen aan de N211 en de verbreding van de A4 (project A4 Haaglanden-N14) worden maatregelen getroffen om aan de wettelijke normen op het gebied van geluidhinder te voldoen.

Er zijn op verzoek van de omgeving extra maatregelen genomen tegen geluidhinder. Op een groot deel van de N211 en een deel van de N222 wordt geluidreducerend asfalt toegepast. Verder worden er geluidwallen en/of geluidschermen geplaatst. In het definitief ontwerp; besluiten 2020 ruimtelijke procedure N211 zijn de hoogten van geluidwallen en schermen aangepast en is het ontwerp zo gemaakt dat geluidlekken zoveel mogelijk worden voorkomen.

Van het definitief ontwerp zijn de geluideffecten doorgerekend. Voor woningen waar, ondanks eerdergenoemde maatregelen, de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die op grond van de Wet Geluidhinder geldt, De inwoners, die hiermee te maken hebben zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Naast de maatregelen aan de N211 Wippolderlaan, loopt er een procedure vanuit Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A4. Rijkswaterstaat en de provincie zijn in gesprek over een gezamenlijk proces en communicatie.

Voor meer informatie over het thema Geluid kunt terecht op onze online informatiemarkt.

Contact

Wilt u meedenken of heeft u vragen over de N211 Wippolderlaan? Neem dan contact op via .


N211 Wippolderlaan

Meer informatie

N211 Wippolderlaan nu en straks

Afbeelding-bij-N211-Wippolderlaan-locatie-1-nieuwe-situatie
Locatie 7: nieuwe situatie
N211-Wippolderlaan-locatie-5-nieuwe-situatie
N211-Wippolderlaan-locatie-5-huidige-situatie

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.