Meer informatieIn 2016 is door de provincie een wegontwerp gemaakt. Dat ging uit van 2 bovengrondse kruisingen. Dit ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd in 2016. Na de terinzagelegging van deze voorkeursvariant is door een aantal omwonenden een alternatief voorstel ingediend. Dat is de zogenaamde Westlandvariant. Deze gaat uit van 2 verdiepte liggingen.

Wippoldervariant

Hierop is de bestemmingsplanprocedure stilgelegd om het alternatief te onderzoeken. Daarna volgde een intensief participatietraject. Op basis van het opgeleverde vergelijkingsrapport is een keuze gemaakt voor een combinatie van beide varianten; de Wippoldervariant. Deze variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met De Westlandroute (N222). Deze Wippoldervariant is op dinsdag 11 december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad van Westland. Op woensdag 19 december 2018 ook door Provinciale Staten.

Participatietraject

Provincie en gemeenten willen partijen in de brede omgeving actief betrekken in het verdere traject richting uitvoering. Tijdens bijeenkomsten in 2019 kreeg deze participatie verder vorm. De provincie ging in gesprek over de  thema's: licht en geluid, inrichting Zwethzone en inpassing van de weg.

Het participatietraject leverde een aantal concrete wijzigingen in het ontwerp op:

  • Door de as van de weg naar het noorden te verplaatsen, de toe- en afritten dichter op de hoofdrijbaan te plaatsen en smallere bermen en steile taluds toe te passen wordt de Zwethzone nagenoeg niet aangetast.
  • De recreatieve en groene structuur van de Zwethzone is zo veel mogelijk behouden. Deze wordt nog verder aangevuld met wensen vanuit de bewoners, zoals extra wandel-, mountainbike- en ruiterpaden. Ook komen er bruggen, vissteigers, picknickplekken en een water-/natuurspeelplaats.
  • Het ontwerp is ook geoptimaliseerd wat betreft geluid- en lichthinder. Daarbij zijn de wensen van bewoners meegenomen, zoals:
    - aan de Zuidzijde één sluitende afscherming vanaf N222 tot aan de aansluiting met de A4. Deze heeft een hoogte van minimaal 2 tot maximaal 4 meter.
    - Aan de zuidwestzijde komen geluidwallen en geluidschermen. Op het talud van de overbrugging Laan van Wateringse Veld komt een scherm van 2 meter. Dat houdt grotendeels strijklicht tegen.

Presentatie geoptimaliseerd ontwerp

In juni 2020 is tijdens digitale bewonersbijeenkomsten het  geoptimaliseerde ontwerp gepresenteerd.

In de tweede helft van 2020 is het ontwerp met het landschapsplan bij provincie en gemeenten vastgesteld. Ook startte de ruimtelijke procedure (Wabo) en de procedure Hogere Grenswaarde. Zie online informatiemarkt.

Veelgestelde vragen

Waar komen schermen, geluidswallen of een combinatie van beide en welke hoogte hebben ze?

Vanaf het bestaande geluidsscherm langs de N222 tot de kruising met de N211komt een geluidswal van 2 meter hoog. 
Aan de zuidkant vanaf de Dorpskade tot aan de aansluiting van de A4 variëren de geluidvoorzieningen in hoogte en vorm per locatie.  
Vanaf de Dorpskade richting de afrit Laan van Wateringse Veld komt een geluidswal van 2 meter hoog met daarop een scherm van 2 meter hoog. De geluidswal loopt langs de zuidelijke afrit van de N211 richting de Laan van Wateringse Veld en gaat over in het talud waarop de afrit is gelegen. Op het talud wordt het scherm met een hoogte van 2 meter doorgezet tot aan de brug over de Molensloot. Dit scherm van 2 meter draagt ook bij aan het tegenhouden van het strijklicht van de voertuigen die vanaf de Laan van Wateringse Veld.
Voorbij de brug over de Zweth wordt de geluidswal van 2 meter hoog gehandhaafd. 
Aan de noordkant van de toe‐ en afrit Laan van Wateringse Veld tot aan de aansluiting van de A4 variëren de geluidsvoorzieningen eveneens in hoogte en vorm per locatie. Langs de toerit komt een scherm van 2 meter hoog. Tussen de toe‐ en afrit en langs de afrit worden schermen van 3 meter hoog gerealiseerd. Aan de noordzijde van de N211 zal net als aan de zuidzijde voorbij de brug over de  Zweth tot aan de aansluiting met de A4 een geluidswal van 2 meter hoog worden aangebracht.

Welke geluidsreducerende maatregelen worden er toegepast?

Waar mogelijk en noodzakelijk wordt geluidsreducerend asfalt toegepast. Concreet betekent dit, dat op een groot deel van de N211 en een deel van de N222 geluidsreducerend asfalt (dunne deklaag B) wordt toegepast. Geluidsreducerend asfalt is niet mogelijk op de aansluitingen en kruisingen van de weg. Verder worden er geluidswallen en/of geluidsschermen geplaatst.

Voor woningen waar, ondanks geluidsreducerend asfalt (bronmaatregel) en wallen/schermen (overdrachtsmaatregel), nog sprake is van een geluidbelasting die hoger is dan de toetswaarde die op grond van de Wet geluidhinder geldt, wordt onderzocht of aanvullende maatregelen aan de gevel nodig zijn.

Kunnen de bestaande geluidswallen behouden blijven?

Vanwege de verbredingen van de N211 en de nieuwe hoogtes voor de geluidsmaatregelen kunnen de meeste geluidswallen en schermen niet gehandhaafd worden. Met name bij de aansluitingen op de bestaande situatie zal er geprobeerd worden delen van de wallen en schermen zoveel mogelijk te behouden.

Wat voor licht komt er in de lantaarnpalen langs de weg?

Vanuit de omgeving is de wens geuit om groene verlichting toe te passen. Dit wordt nader onderzocht bij het uitwerken van het verlichtingsplan in de voorbereiding van de realisatie.

Hoe wordt geluidsweerkaatsing voorkomen, zowel op het water als richting de andere zijde van de weg?

Binnen het project worden grondwallen zoveel als mogelijk toegepast. Deze hebben absorberende eigenschappen en buigen het geluid naar boven af waardoor er niet of nauwelijks reflectie naar de overzijde van de weg optreedt. De reflectie tussen de brugdekken wordt waar mogelijk tegengegaan door het dichten van openingen tussen de brugdekken.

Blijven de huidige fiets‐ en voetpaden?

De huidige fiets‐ en voetpadenstructuur blijft zo veel mogelijk behouden of wordt hersteld. Ook komen er een aantal uitbreidingen:

  • Bij de aansluiting op de noordzijde van het wandelpad Dorpskade.
  • Bij de oostzijde van het wandelpad naar Molenwetering.
  • Bij de westzijde van het wandel- en ruiterpad naar de camping in de Zwethzone en de van Luycklaan.

In het ontwerp is als gevolg van de participatie ook een mountainbikepad opgenomen. De fiets‐ en voetpaden zijn weergegeven in het landschapsplan N211. Dit wordt verder uitgewerkt in het inrichtingsplan voor de Zwethzone.

Hoe wordt de watercompensatie als gevolg van de nieuwe weg binnen en buiten de Zwethzone gerealiseerd?

Omdat met de verbreding van de N211 meer verhard oppervlak wordt gerealiseerd en bestaande watergangen daardoor worden gedempt, moet worden gezorgd voor voldoende nieuwe ruimte om water kwijt te kunnen: dit noemen we watercompensatie. Watercompensatie gebeurt grotendeels in de Zwethzone, maar om zoveel mogelijk droog oppervlak in de Zwethzone te behouden vindt ook een gedeelte van watercompensatie plaats buiten de Zwethzone in het middengedeelte van de Monsterseweg op het bedrijventerrein Wateringse Veld.

Wordt de oorspronkelijke doelstelling van de Zwethzone bewaakt? Denk hierbij aan het landschappelijk karakter, veenweide, nat grasland, ruigte en konijnenberg, met ruimte voor vee, kleinvee, vogels, zwaluwen etc.

Het wegontwerp is zodanig uitgewerkt dat er zo min mogelijk aantasting van het landschappelijk karakter van de Zwethzone zal plaatsvinden. Vanuit de participatie zijn hier goede voorstellen gedaan die in het ontwerp zijn verwerkt. Op die plaatsen waar wel sprake is van aantasting zal het landschappelijk karakter worden hersteld. In het plan wordt de locatie van de verzorgingsplaats toegevoegd aan de Zwethzone.

Kan het olifantenpaadje onder de N211 behouden blijven om te zorgen dat wandelaars nog steeds om het hoogspanningsstation Rijswijk Wateringen kunnen wandelen?

Het olifantenpaadje (het pad onder de brug) blijft behouden en vormt de verbinding met het wandelpad Molenwetering en Waterbiespad.

Komt er een natuurspeelplaats in de Zwethzone?

Tussen de Dorpskade en de N222 komt een natuurspeelplaats. Dit is in het gebied waar het hemelwater uit met name de verdiepte ligging van de N211 naar toe verpompt wordt en langzaam zal infiltreren in de bodem en als er meer regen valt in de Zweth zal afstromen. Dit gebied wordt gecombineerd met de natuurspeelplaats.

Is het mogelijk om een brug te plaatsen in de ‘oksel’ van de N211, met aansluiting op de Noordhoornseweg?

De bestaande brug kan blijven. Het is niet nodig de brug te verplaatsen. Daarvoor zou het bestaande fietspad en de Zwethkade ook moeten worden aangepast. Ten noorden komt nu wel een extra verbinding.

Kan het water in plaats van vlak bij de N211 als riviertje worden neergelegd precies in het midden tussen N211 en de Zweth?

Nee, de watergang aan de noordzijde van de Zwethzone blijft in het huidige landschapsplan aan de noordzijde. Daarmee voldoen we aan de eisen van het Hoogheemraadschap en laten we de Zwethzone zoveel mogelijk intact.

Kunnen de wallen en schermen zoveel mogelijk opgaan in de groene omgeving?

De wallen worden aan de kant van de Zwethzone zo veel mogelijk beplant met struweelbeplanting (struiken van 1 tot 5 meter hoog) met inheemse planten. De geluidsschermen bestaan uit zogenaamde  BioBlocks. Dat zijn blokken van plantenresten. Die hebben een  lichtbruine kleur en kunnen begroeien met klimplanten. Aan de kant van de weg wordt een 'honey highway' meegenomen voor de inpassing van de weg. Dit houdt in dat de planten voedsel en beschutting bieden aan insecten en andere dieren.

Kan er iets worden gedaan aan drukte en geluidsoverlast van de Dorpskade nu en tijdens de uitvoering?

Dit behoort niet tot het project N211, maar wordt in overleg met de gemeenten verder onderzocht.

Komt er nog een verzorgingsplaats terug, waar nu de BP en McDonalds zitten?

Er is geen nieuwe verzorgingsplaats opgenomen in het definitieve ontwerp.