Westland variant
Een groep burgers en bewoners, de ‘Burgerparticipatie De Zwethzone’, heeft op 10 mei 2017 ingesproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu. Daar hebben zij de ‘Westland Variant’ ingediend, een alternatief plan voor de reconstructie van de Wippolderlaan. Dat plan gaat in hoofdlijnen uit van een verdiepte ligging van de N211 op de plek van de 2 kruisingen. Het huidige ontwerp gaat uit van 2 fly-overs. De provincie en de betrokken gemeenten, Westland en Midden-Delfland, hebben besloten om deze variant te bestuderen, zie het Plan van Aanpak hieronder.

In augustus 2017 is het eerste vergelijkingsrapport opgeleverd. Dat rapport gaf aanleiding voor een verdiepingsslag op een 3-tal punten. Het aanvullende rapport is in januari 2018 opgeleverd. Beide rapporten staan, samen met de oplegnota, hieronder bij Meer informatie.

Vervolg

Er ligt nu een rapportage dat per onderdeel inzicht geeft in de effecten. Dit biedt een palet aan mogelijkheden om een oplossing te kiezen die de belangen het beste dient. Dit is een politieke afweging, die vraagt om een goede betrokkenheid van alle belanghebbenden. Wanneer er een gezamenlijke bestuurlijke keuze voor het vervolg wordt gemaakt, wordt daarover gecommuniceerd.