ParticipatieGeschiedenis participatieproces

De N211 Wippolderlaan is één van de drukste N-wegen van Nederland en zal in de toekomst alleen maar drukker worden. Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en Midden-Delfland werken aan een plan om de N211 te verbreden en 2 ongelijkvloerse kruisingen aan te brengen.

Hiervoor is door de provincie een wegontwerp gemaakt dat uitgaat van 2 bovengrondse kruisingen. Na de ter inzagelegging van deze voorkeursvariant in 2016, is er door een aantal inwoners een alternatief voorstel ingediend, de zogenaamde Westlandvariant. Deze gaat uit van 2 verdiepte liggingen. Hierop hebben de bestuurders besloten de bestemmingsplanprocedure stil te leggen en het alternatief te laten onderzoeken. Na een intensief participatietraject is op basis van het opgeleverde vergelijkingsrapport een keuze gemaakt voor een combinatie van beide varianten; de Wippoldervariant. Deze variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222).

Deze Wippoldervariant is op dinsdag 11 december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad van Westland en op woensdag 19 december 2018 ook door Provinciale Staten.

Terugblik participatiebijeenkomsten

Na het besluit voor de Wippoldervariant hebben provincie en gemeenten aangegeven partijen in de brede omgeving actief te willen betrekken in het verdere traject richting uitvoering.

Tijdens bijeenkomsten in 2019 heeft deze participatie verder vorm gekregen en is de provincie in gesprek gegaan over de volgende thema's:

  • Licht- en geluidshinder.
  • Inrichting van de Zwethzone (zoals watercompensatie, fietsstructuur, natuur/ecologie en recreatie/inrichting).
  • De inpassing van de weg (zoals grondwallen en/of geluidschermen of combinatie daarvan).
  • Tijdens de uitvoering (de wijze van aanleg (fasering) en de consequenties voor de omgeving en weggebruikers).

De ingebrachte suggesties en verbetervoorstellen zijn geclusterd en gewaardeerd aan de hand van meerwaarde, technische en financiële haalbaarheid. Op basis daarvan is gekeken hoe de inbreng mee kon worden genomen in het vervolg. Daar is een definitief ontwerp uit naar voren gekomen, die in digitale bijeenkomsten besproken is met de participanten.

Vervolg

Het project gaat nu, na de participatie en besluit van de provincie over het definitieve ontwerp, een volgende fase in. Dit is het doorlopen van de ruimtelijke procedure. Tijdens deze procedure ligt het ontwerp ter inzage bij de Gemeente Westland. Er wordt tijdens de terinzagelegging een online informatiemarkt georganiseerd om meer te vertellen over hoe deze procedure werkt en hoe het mogelijk is om in deze procedure een zienswijze in te dienen.

Vervolgens wordt een start gemaakt met de aanbesteding waarin  marktpartijen worden benaderd om een aanbieding te doen om het werk uit te gaan voeren.

Ook in deze fase kan u meedenken over hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd. Wilt u op de hoogte blijven van het project of actief met ons meedenken? Neem dan contact op via .

Veelgestelde vragen

Waar komen schermen, geluidswallen of een combinatie van beide en welke hoogte hebben ze?

*N222 ‐ N211
In de hoek gelegen tussen de N222 en N211 komt een geluidswal van 2 meter hoog die aansluit op het bestaande geluidsscherm langs de N222. Deze voorziening maakte in eerste instantie geen onderdeel uit van het project, maar is toegevoegd naar aanleiding van de participatie. Een wal van 2 meter kan goed worden ingepast met behoud van fiets‐ en wandelpaden zonder dat het nodig is watergangen te dempen of verleggen.
*N211 – Dorpskade
Aan de zuidkant komt vanaf de N222 tot aan het viaduct aan de Dorpskade een geluidswal van 2 meter oplopend naar 4 meter hoog.
*Dorpskade ‐ A4 (zuidzijde N211)
Aan de zuidkant vanaf de Dorpskade tot aan de aansluiting van de A4 variëren de geluidvoorzieningen in hoogte en vorm per locatie. Deze verschillende geluidsvoorzieningen zijn aangegeven op de door u ontvangen tekeningen en worden ook toegelicht op de digitale informatiebijeenkomst.
-Dorpskade – af‐ en toerit Laan van Wateringse Veld
Vanaf de Dorpskade richting de afrit Laan van Wateringse Veld komt een geluidswal van 2 meter hoog met daarop een scherm van 2 meter hoog. De geluidswal loopt langs de zuidelijke afrit van de N211 richting de Laan van Wateringse Veld en gaat over in het talud waarop de afrit is gelegen. Op het talud wordt het scherm met een hoogte van 2 meter doorgezet tot aan de brug over de Molensloot. Dit scherm van 2 meter draagt ook bij aan het tegenhouden van het strooilicht van de voertuigen die vanaf de Laan van Wateringse Veld linksaf naar de A4 afslaan.
-Molensloot – Zwethbrug
Vanaf de brug over de Molensloot tot aan de brug over de Zweth wordt een geluidscherm van 3 meter hoog gerealiseerd. Op de Zwethbrug komt aan beide kanten een transparant geluidscherm van 2 meter.
-Zwethbrug – A4
Voorbij de brug over de Zweth wordt een geluidswal van 2 meter hoog gerealiseerd. Deze wal sluit aan op de bestaande grondwal die parallel langs de A4 is gelegen.
*Overgang toe‐ en afrit Laan van Wateringse Veld ‐ A4 (noordzijde N211)
Aan de noordkant van de toe‐ en afrit Laan van Wateringse Veld tot aan de aansluiting van de A4 variëren de geluidsvoorzieningen eveneens in hoogte
en vorm per locatie. Langs de toerit komt een scherm van 2 meter hoog. Tussen de toe‐ en afrit en langs de afrit worden schermen van 3 meter hoog gerealiseerd. Aan de noordzijde van de N211 zal net als aan de zuidzijde voorbij de brug over de  Zweth tot aan de aansluiting met de A4 een geluidswal van 2 meter hoog worden aangebracht.

Welke geluidsreducerende maatregelen worden er toegepast?

Waar mogelijk en noodzakelijk wordt geluidsreducerend asfalt toegepast. Concreet betekent dit, dat op een groot deel van de N211 en een deel van de N222 geluidsreducerend asfalt (dunne deklaag B) wordt toegepast. Geluidsreducerend asfalt is niet mogelijk op de aansluitingen en kruisingen van de weg. Verder worden er geluidswallen en/of geluidsschermen geplaatst.

Voor woningen waar, ondanks geluidsreducerend asfalt (bronmaatregel) en wallen/schermen (overdrachtsmaatregel), nog sprake is van een geluidbelasting die hoger is dan de toetswaarde die op grond van de Wet geluidhinder geldt, wordt onderzocht of aanvullende maatregelen aan de gevel nodig zijn.

Kunnen de bestaande geluidswallen behouden blijven?

Vanwege de verbredingen van de N211 en de nieuwe hoogtes voor de geluidsmaatregelen kunnen de meeste geluidswallen en schermen niet gehandhaafd worden. Met name bij de aansluitingen op de bestaande situatie zal er geprobeerd worden delen van de wallen en schermen zoveel mogelijk te behouden.

Wat voor licht komt er in de lantaarnpalen langs de weg?

Vanuit de omgeving is de wens geuit om groene verlichting toe te passen. Dit wordt nader onderzocht bij het uitwerken van het verlichtingsplan in de voorbereiding van de realisatie.

Hoe wordt geluidsweerkaatsing voorkomen, zowel op het water als richting de andere zijde van de weg?

Binnen het project worden grondwallen zoveel als mogelijk toegepast. Deze hebben absorberende eigenschappen en buigen het geluid naar boven af waardoor er niet of nauwelijks reflectie naar de overzijde van de weg optreedt. De reflectie tussen de brugdekken wordt waar mogelijk tegengegaan door het dichten van openingen tussen de brugdekken.

Blijven de huidige fiets‐ en voetpaden?

De huidige fiets‐ en voetpadenstructuur blijft zoveel mogelijk behouden of wordt hersteld. Ook vindt er uitbreiding plaats bij de aansluiting op de noordzijde van het wandelpad Dorpskade, de oostzijde van het wandelpad naar Molenwetering en de westzijde van het wandelpad en ruiterpad naar de camping in de Zwethzone en de van Luycklaan. In het ontwerp is als gevolg van de participatie ook een mountainbike pad opgenomen. De fiets‐ en voetpaden zijn weergegeven in het landschapsplan N211. Dit wordt verder uitgewerkt in het inrichtingsplan voor de Zwethzone.

Hoe wordt de watercompensatie als gevolg van de nieuwe weg binnen en buiten de Zwethzone gerealiseerd?

Omdat met de verbreding van de N211 meer verhard oppervlak wordt gerealiseerd en bestaande watergangen daardoor worden gedempt, moet worden gezorgd voor voldoende nieuwe ruimte om water kwijt te kunnen: dit noemen we watercompensatie. Watercompensatie gebeurt grotendeels in de Zwethzone, maar om zoveel mogelijk droog oppervlak in de Zwethzone te behouden vindt ook een gedeelte van watercompensatie plaats buiten de Zwethzone in het middengedeelte van de Monsterseweg op het bedrijventerrein Wateringse Veld.

Wordt de oorspronkelijke doelstelling van de Zwethzone bewaakt? Denk hierbij aan het landschappelijk karakter, veenweide, nat grasland, ruigte en konijnenberg, met ruimte voor vee, kleinvee, vogels, zwaluwen etc.

Het wegontwerp is zodanig uitgewerkt dat er zo min mogelijk aantasting van het landschappelijk karakter van de Zwethzone zal plaatsvinden. Vanuit de participatie zijn hier goede voorstellen gedaan die in het ontwerp zijn verwerkt. Op die plaatsen waar wel sprake is van aantasting zal het landschappelijk karakter worden hersteld. In het plan wordt de voormalige locatie van de verzorgingsplaats toegevoegd aan de Zwethzone.

Kan het olifantenpaadje onder de N211 behouden blijven om te zorgen dat wandelaars nog steeds om het hoogspanningsstation Rijswijk Wateringen kunnen wandelen?

Het olifantenpaadje (het pad onder de brug) blijft behouden en vormt de verbinding met het wandelpad Molenwetering en Waterbiespad.

Komt er een natuurspeelplaats in de Zwethzone?

Tussen de Dorpskade en de N222 wordt een natuurspeelplaats aangelegd. Dit is in het gebied waar het hemelwater uit met name de verdiepte ligging van de N211 naar toe verpompt wordt en langzaam zal infiltreren in de bodem en als er meer regen valt in de Zweth zal afstromen. Dit gebied zal gecombineerd worden met een natuurspeelplaats.

Is het mogelijk om een brug te plaatsen in de ‘oksel’ van de N211, met aansluiting op de Noordhoornseweg?

De bestaande brug (verbinding) kan worden gehandhaafd (er is geen noodzaak de brug te verplaatsen) en verplaatsing zou verdere aanpassingen vragen van bestaand fietspad en Zwethkade. Ten noorden is in het inrichtingsplan nu wel een extra verbinding voorzien.

Kan het water in plaats van vlak bij de N211 als riviertje worden neergelegd precies in het midden tussen N211 en de Zweth?

Nee, de watergang aan de noordzijde van de Zwethzone blijft in het huidige landschapsplan aan de noordzijde om te voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap en om de Zwethzone zoveel mogelijk intact te laten.

Kunnen de wallen en schermen zoveel mogelijk opgaan in de groene omgeving?

De wallen worden aan de kant van de Zwethzone zoveel mogelijk beplant met struweelbeplanting met inheems plantmateriaal. De geluidsschermen bestaan uit BioBlocks welke een licht bruine kleur hebben en kunnen begroeien met klimplanten. Aan de kant van de weg wordt een 'honey highway' meegenomen voor de inpassing van de weg. Dit houdt in dat de planten voedsel en beschutting bieden aan insecten en andere dieren.

Kan er iets worden gedaan aan drukte en geluidsoverlast van de Dorpskade nu en tijdens de uitvoering?

Dit behoort niet tot het project N211, maar wordt in overleg met de gemeenten nader bekeken.

Komt er nog een verzorgingsplaats terug, waar nu de BP en McDonalds zitten?

Er is geen nieuwe verzorgingsplaats opgenomen in het definitieve ontwerp.