Participatie
De N211 Wippolderlaan is 1 van de drukste N-wegen van Nederland en zal in de toekomst alleen maar drukker worden. Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en Midden-Delfland werken aan een plan om de N211 te verbreden en 2 ongelijkvloerse kruisingen aan te brengen.

Hiervoor is door de provincie een wegontwerp gemaakt dat uitgaat van 2 bovengrondse kruisingen. Na de ter inzagelegging van deze voorkeursvariant in 2016, is er door een aantal inwoners een alternatief voorstel ingediend, de zogenaamde Westlandvariant. Deze gaat uit van 2 verdiepte liggingen. Hierop hebben de bestuurders besloten de bestemmingsplanprocedure stil te leggen en het alternatief te laten onderzoeken. Na een intensief participatietraject is op basis van het opgeleverde vergelijkingsrapport een keuze gemaakt voor een combinatie van beide varianten; de Wippoldervariant. Deze variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222).

Deze Wippoldervariant is op dinsdag 11 december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad van Westland en op woensdag 19 december 2018 ook door Provinciale Staten. Hiermee staat het ontwerp van de weg niet meer ter discussie.

Vervolg

De provincie heeft de input van de omgeving als zeer nuttig ervaren. Ondanks dat het ontwerp en de ligging van de weg vaststaat hebben provincie en gemeenten aangegeven partijen in de brede omgeving actief te willen betrekken in het verdere traject richting uitvoering. In de komende maanden zal deze participatie verder vorm krijgen en wil de provincie in gesprek over de volgende thema's:

  1. Licht- en geluidshinder;
  2. Inrichting van de Zwethzone (zoals watercompensatie, fietsstructuur, natuur/ecologie en recreatie/inrichting);
  3. De inpassing van de weg (zoals grondwallen en/of geluidschermen of combinatie daarvan);
  4. Tijdens de uitvoering (de wijze van aanleg (fasering) en de consequenties voor de omgeving en weggebruikers).

Indien u hier een actieve rol in wilt spelen kunt u een mail sturen naar N211wippolderlaan@pzh.nl.

Omgeving aan zet tijdens participatieavond

De provincie organiseerde op woensdag 30 oktober een participatieavond voor de verdere inrichting van de N211 Wippolderlaan. Tijdens deze avond werd bekend hoe de inbreng van de omgeving een vervolg krijgt in de plannen voor de N211.

Inbreng

Ondanks dat het ontwerp vastligt, in december 2018 werd gekozen voor de Wippoldervariant, wil de provincie met de input uit de omgeving het ontwerp verder optimaliseren. In juli kon de omgeving meedenken over licht en geluid, de inpassing van de weg en de inrichting van natuurgebied de Zwethzone.

Tijdens de bijeenkomst op 30 oktober werden de eerste resultaten van deze inbreng gedeeld. De ingebrachte suggesties en verbetervoorstellen zijn geclusterd en gewaardeerd aan de hand van meerwaarde, technische en financiële haalbaarheid. Op basis daarvan is gekeken hoe de inbreng mee kan worden genomen in het vervolg.

Vervolg

Voor de start van de ruimtelijke procedure zal er weer een informatieavond worden georganiseerd. Dan wordt toegelicht hoe de verbetervoorstellen een plek hebben gekregen in het project. Ook zal de omgeving worden betrokken om ideeën in te brengen voor de fasering en de uitvoering. Alle ideeën die betrekking hebben op de uitvoering van het project zijn apart gezet als input voor een latere stap in het participatieproces.

Door de ontwikkelingen op het gebied van stikstof is er op dit moment nog geen concrete planning van de ruimtelijke procedure.