Zwethzone
Naast de N211 ligt de Zwethzone, een 78 hectare groot groen en waterrijk gebied langs het riviertje de Zweth, dat de stadsparken van Rijswijk en recreatiegebied De Wollebrand bij Naaldwijk met elkaar verbindt. Hier hebben de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Den Haag onder leiding van Metropoolregio Rotterdam Den Haag extra groen- en waterpartijen gerealiseerd en hebben zij fiets- en wandelpaden aangelegd. De Zwethzone is een overgangsgebied tussen stad en landelijk gebied, waar het goed verblijven is.

Impact op de Zwethzone

De alternatieven voor aanpassing van de N211 hebben allemaal in meer of mindere mate effect op de Zwethzone. Er zijn effecten op het ruimtebeslag, op de geluid- en lichtverspreiding in de Zwethzone en op het zicht vanuit de Zwethzone op de N211. Deze effecten op de omgeving brengt de provincie door middel van onderzoek zorgvuldig in kaart. Ruimtebeslag wordt één op één gecompenseerd. Daarnaast is landschappelijke inpassing één van de beoordelingsaspecten bij het maken van de keuze voor het uit te voeren ontwerp. Ook is er een kans dat er aanpassingen nodig zijn, zoals het verleggen van een fietspad. Hierover vindt dan nauw overleg plaats met alle betrokken partijen, waaronder de gemeenten.

Kansen voor de Zwethzone

Het project N211 Wippolderlaan biedt mogelijk ook kansen voor de Zwethzone. Wensen in dit gebied waar voorheen geen ruimte of middelen voor beschikbaar waren, kunnen nu wellicht toch uitgevoerd worden.

Met behoud van groen, sneller doorrijden. Werken aan een verbeterde doorstroming van de N211 met respect voor leefbaarheid, groen, recreatie en ruimtelijke inpassing.


De Zwethzone

zwethzonenatuur