Innovatieve toepassing kabels en leidingen
De reconstructie van een provinciale weg is er doorgaans op gericht de veiligheid, de doorstroming en/of de leefomgeving te verbeteren. De maatschappelijke waarde staat centraal.

Partijen die betrokken zijn bij het aan- of verleggen van kabels en leidingen in het gebied hebben naast dat gedeelde maatschappelijke belang ook hun eigen belangen en zorgen. Patricia Rozenblad, projectleider reconstructie N213 van de provincie Zuid- Holland, is ervan overtuigd dat met kabel- en leidingwerk meerwaarde gecreëerd kan worden op maatschappelijk vlak. Denk hierbij aan het niet elke keer hoeven openbreken van een weg om de kabels en leidingen te verleggen. Dit vereist echter wel creativiteit en geen standaardoplossing. Genoeg reden om hier onderzoek naar te laten doen met als doel om naast een oplossing voor de N213 ook tot een structurele verandering te komen. Het project ‘Reconstructie N213’ is door de provincie naar voren geschoven als pilotproject.

Workshop

Een 'gewone' benadering van het kabel- en leidingwerk bij zo’n project zou betekenen dat netbeheerders de opdracht krijgen hun infrastructuur aan de kant te leggen. De kosten komen meestal (grotendeels) voor rekening van de beheerder. Aangezien die er weinig voor terugkrijgt, ligt het voor de hand de meest eenvoudige en doeltreffende oplossing te kiezen. Er is echter best kans dat een andere oplossing meer maatschappelijke waarde had opgeleverd. Om tot zo’n andere oplossing te komen is een workshop georganiseerd  voor alle partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het kabel- en leidingwerk van de N213. De workshop had als concreet doel kansrijke oplossingsrichtingen voor het project te ontdekken; het onderliggende doel was te toetsen of een dergelijke aanpak effectief is.

Van begrip naar oplossingen

Deelnemers vanuit netbeheerders en gemeente/provincie werden aan elkaar gekoppeld om meer begrip te kweken. Het resultaat was dat de rollen opeens omdraaiden. Provinciemedewerkers die uitleggen dat verleggen niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat het ten koste gaat van andere - vaak belangrijkere – investeringen van netbeheerders. En netbeheerders die vertellen dat kabels en leidingen niet onder de weg mogen om zo toekomstige overlast voor burgers zo veel mogelijk te beperken. Van hieruit werden de belangen en zorgen van de partijen genuanceerd en verder uitgewerkt. Gezamenlijk werd bijvoorbeeld geconstateerd dat het eerlijker verdelen van de verleggingskosten voor alle betrokkenen een prikkel zou opleveren om naar een maatschappelijk optimale oplossing te zoeken. 
Tenslotte presenteerden twee deelnemers een aantal innovatieve oplossingen waarbij zij betrokken zijn geweest.

Resultaat en vervolg

Tijdens de bespreking na afloop werd de rode draad zichtbaar: het hoeft niet groots en meeslepend, maar slim en eenvoudig, laat liggen wat kan, probeer de gasleiding onder het asfalt te leggen (nog niet in lijn met het beleid van de provincie), verhuis elektra- en datakabels naar mantelbuizen onder de verharding met toegangsputten aan de kant van de weg.

Patricia Rozenblad is erg blij met het resultaat van de workshop en de manier waarop het is bereikt: “Je zag de houdingen veranderen en het geloof in een goed resultaat groeien. We willen dit momentum vasthouden. Er zijn een aantal actiepunten voor de provincie uitgekomen waar we mee aan de slag gaan. Daarnaast laten we een inschatting maken van de investeringskosten voor de oplossing die er op hoofdlijnen is uitgekomen. Voor de precieze uitwerking gaan we nog om tafel met de nutsbedrijven. Ook moeten we uitzoeken hoe we de aanbesteding en het beheer willen inrichten bij deze oplossing. We zijn er dus nog niet, maar we hebben al meer dan we hadden durven hopen."