N214 Parallelweg Noordeloos-MinkeloosDe aanleg van de parallelweg N214 Noordeloos-Minkeloos is een van de maatregelen om de doorstroming en de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. Met deze aanpassing verdwijnen de landbouwvoertuigen van de hoofdrijbaan en kunnen de fietsers tussen Noordeloos en Minkeloos over de parallelweg rijden.

Ontwerp

Het ontwerp van de parallelweg bestaat uit:

  • Aanleg van een parallelweg ten zuiden van de N214 tussen de rotonde Grotewaard in Noordeloos en de te verleggen aansluiting N214/Minkeloos.
  • Compensatie van de bestaande weidevogelpopulatie op de benodigde gronden.
  • Aanleg van een carpoolplaats bij de bushalte bij de rotonde Grotewaard in Noordeloos.
  • Verwijdering van het zuidelijke fietspad langs de hoofdrijbaan van de N214 tussen Noordeloos en Minkeloos.
  • De parallelweg is gesloten voor alle motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer, tractoren en brommobielen.
  • Het aanbrengen van grasbetonstenen aan beide zijden van de parallelweg ten behoeve van het passeren van landbouwvoertuigen.
  • Aanpassing van de toegangen naar de aangelegen landbouwpercelen.
  • Aanpassing van de duikers in watergangen.
  • De aanleg van een opstelstrook voor landbouwvoertuigen bij het tankstation.

Planning

De planning van de aanlegwerkzaamheden is, naast de benodigde grondverwerving en de ruimtelijke procedures, ook afhankelijk van het groot onderhoud aan de N214 waar bij de aansluiting N214/Middenweg een rotonde komt, en waarbij de aansluiting N214/Minkeloos wordt verlegd. Daarom verwacht de provincie met de werkzaamheden te starten op z’n vroegst in 2023. De parallelweg is dan gereed begin 2024.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een keer telefonisch contact met een van de projectmedewerkers, mail naar .