N215 Omleiding Melissant-Dirksland
Op het weggedeelte bij Melissant en Dirksland is de verkeerssituatie niet optimaal. Dit heeft meerdere oorzaken. Op de kruisingen bij de Staakweg en de Oudelandsedijk gebeuren regelmatig ongevallen. Daarnaast rijdt op een groot gedeelte van de weg naast het doorgaande verkeer ook langzaam rijdend landbouwverkeer.

Dit belemmert de doorstroming en heeft soms gevaarlijke inhaalmanoeuvres tot gevolg.

Maatregelen voor verbetering verkeerssituatie

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit gedeelte van de N215 te verbeteren, heeft de provincie samen met gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta een maatregelenpakket opgesteld. Op de kaart vindt u de belangrijkste aanpassingen.

De maatregelen

  • de aanleg van een omleidingsweg tussen rotonde Melissant en de Noorddijk, waardoor de scherpe bocht uit het doorgaande tracé wordt gehaald
  • de aanleg van een fietstunnel bij de rotonde Noorddijk (kruising Fietspad 245 / N215)
  • de aanleg van parallelwegen over het gehele traject (het tracé van de provinciale weg dat wordt afgewaardeerd zal worden benut voor het landbouwverkeer en fietsers)
  • de aanleg van 2 rotondes (rotonde Staakweg en rotonde Noorddijk).De rotonde Oudelandsedijk is inmiddels aangelegd.

MER en Bestemmingsplan

De effecten van de omlegging op verkeer en milieu zijn onderzocht in een zogenoemde m.e.r.-procedure. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in een milieueffectrapport (MER). De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de MER en het bestemmingsplan aangepast en onherroepelijk vastgesteld.

Planning

  • januari 2015: vaststelling definitief ontwerp door Gedeputeerde Staten
  • 2015: grondverwerving
  • 1e t/m 3e kwartaal 2016: voorbereidende werkzaamheden Omleiding Melissant-Dirksland / bomenkap / bomenherplant / verlegging kabels en leidingen / aanbesteding werkzaamheden
  • eind 2017: start uitvoering werkzaamheden
  • 2020: oplevering werkzaamheden

Blijf op de hoogte

U kunt zich aanmelden voor de gratis sms-service. Sms PZH (Provincie Zuid-Holland) N215 AAN naar 1008 en u ontvangt actuele informatie over de planning en afsluitingen. Bij aanmelding betaalt u eenmalig de normale sms-kosten die uw provider rekent. Alle ontvangen sms-berichten zijn gratis.


Volg VerkeerZH op Twitter