N228 veiliger
De provincie Zuid-Holland werkt de komende tijd samen met de gemeente Krimpenerwaard, gemeente Gouda, bewoners en bedrijven aan het verbeteren van de veiligheid op het Zuid-Hollandse deel van de N228.

Op de N228 ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties en er gebeuren relatief veel ongevallen. De provincie wil zich samen met de andere partijen hard maken voor nul verkeersslachtoffers. Dat doen we door veilig weggebruik in de toekomst zo makkelijk en logisch mogelijk te maken.

Om dat te bereiken zetten we in op 3 pijlers:

1. Aanpassing van de inrichting van de weg in combinatie met het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur.

 • Locaties en inrichting bushaltes opnieuw bekijken, samen met Keolis (voorheen Syntus)
 • Oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers
 • Inhaalverbod verduidelijken
 • Entree bebouwde kom meer laten opvallen
  o Verbeteren overzicht op bepaalde kruispunten en uitritten

2. Bewustwording verkeersveilig gedrag van weggebruikers.

 • Uitvoeren lokale verkeersveiligheidsacties en – campagnes in samenwerking met scholen, verenigingen, bedrijven en organisaties
 • Aanhaken bij landelijke verkeersveiligheidscampagnes

3. Handhaving van de maximumsnelheid.

 • Snelheidsmetingen
 • Grotere zichtbaarheid politie
 • Acties in samenwerking met politie

Stappenplan

Stap 1: Knelpunten in beeld

Een eerste stap is het inventariseren van alle knelpunten, het verkennen van oplossingen en het bespreken van de plannen met de belanghebbenden. Op 15 juli 2019 hebben we de geïnventariseerde knelpunten en de voorlopige maatregelen gepresenteerd tijdens een inloopavond.

Stap 2: Voorlopig Ontwerp

De tweede stap is het uitwerken van dit maatregelenpakket tot een voorlopig ontwerp (VO) voor de fysieke aanpassingen aan de N228. Dat gebeurt in samenwerking met een ingenieursbureau. We presenteren het voorlopig ontwerp in januari 2020.

Stap 3: Voorbereiding uitvoering

Vanaf het voorjaar van 2020 wordt het VO technisch verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) voor de fysieke aanpassing van de weg. Gelijktijdig aan het proces voor de fysieke aanpassing van de weg werken we aan verkeersveiligheidsacties en -campagnes en maken we afspraken over handhaving van de verkeersregels.

Stap 4: Uitvoering

In de loop van 2020 starten we met de uitvoering van alle beoogde maatregelen.

Knelpunten en voorlopige maatregelen

Samen met bewoners, gemeente en politie hebben we geïnventariseerd waar het op de N228 onveilig kan zijn.

Algemene knelpunten

 • Te hard rijden: Door de indeling van de weg rijden sommige
  weggebruikers veel te hard.
 • Steile opritten: Veel woningen en boerderijen liggen onderaan de
  dijk. Door de steilte van de opritten is invoegen op de weg vaak zeer
  onoverzichtelijk en daardoor een hachelijke onderneming.
 • Bussen stoppen op rijbaan: halte worden vaak ingehaald met gevaarlijke situaties tot gevolg. Dit geldt ook voor stoppende vuilophaaldiensten, pakketbezorgers, wegonderhoud, etc.
 • Inhalen: Er wordt regelmatig ingehaald, terwijl er een inhaalverbod
  geldt op de N228.
 • Optrekken motoren: Na rotondes en kruisingen en bij het verlaten van de bebouwde kom trekken motoren hard op met geluidsoverlast tot gevolg.
 • Afwatering: Doordat het asfalt van rijbaan op sommige plaatsen langs de N228 doorloopt in het fietspad is er geen bufferstrook waar regenwater in kan wegzakken. Hierdoor ontstaan afwateringsproblemen bij woningen die onderaan de dijk staan.

Mogelijke maatregelen

Aanpassen weginrichting

 • Maximumsnelheid aanpassen: buiten de bebouwde kom verlagen naar 60 km/uur met bijbehorende inrichting van de weg. Daarvoor onderzoeken we de volgende mogelijkheden: 
  - Oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers in 2 fasen via middeneiland. -
  - Snelheidsremmers bij oversteekplaatsen, zoals drempels. 
  - Aansluiting zijstraten/zijwegen op N228 overzichtelijker maken door er voorrangskruisingen van te maken. 
  - Verhoogde strook en/of klinkerstrook in het midden van de weg. 
  - Asstreep verwijderen. 
  - Snelheidsaanduiding op het wegdek.
 • Algeheel inhaalverbod instellen: dus ook geen tractoren meer inhalen.
 • Weginrichting aanpassen: weg zo inrichten dat deze minder uitnodigt tot snel rijden, als oplossing voor het snel optrekken van motoren.
 • Afwatering: Bij het reconstrueren van de weg rekening houden met een
  bufferstrook tussen weg en fietspad voor het behoud van een goede afwatering.

Stimuleren verkeersveilig gedrag

 • Gerichte campagnes: via onder andere scholen en bedrijven.
 • Waarschuwen van weggebruikers

Handhaving

 • Maximum snelheid: handhaven, bijvoorbeeld met behulp van mobiele of vaste snelheidscontroles.
 • Inhaalverbod handhaven
 • Waarschuwen en handhaven, o.a. tegen optrekken van motoren.

Bekijk de algemene knelpunten en maatregelen in PDF.

Knelpunten en mogelijke maatregelen per gebied

Feiten en cijfers N228

 • is ongeveer 10 km lang
 • ligt op een dijk
 • heeft relatief veel bochten
 • heeft een groot aantal (230) in- en uitritten (gemiddeld 23 afslagen per kilometer)
 • kent enerzijds sneller verkeer (zoals auto’s en vrachtwagens) en anderzijds langzamer verkeer (zoals fietsers, voetgangers en landbouwverkeer)
 • kent veel gebruikers die stoppen op de rijbaan om af te slaan, pakketjes te bezorgen, vuil op te halen en passagiers te laten in- en uitstappen
 • biedt weinig uitwijkmogelijkheden
 • kent momenteel een maximumsnelheid van 80 km/uur (buiten bebouwde kom)
 • is lastig over te steken door voetgangers en fietsers
 • heeft 26 bushaltes
 • kent relatief veel ongevallen

Dit willen we graag behouden:

 • Het landelijke ‘monumentale’ karakter.
 • Houten vangrail en van hoofdrijbaan afgescheiden fietspad.
 • Dubbele belijning en heggetjes.
 • Bushaltes met haltekom.

Nieuwsbrief N228 Veiliger

Op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen rondom de N228? Meld u dan aan voor digitale nieuwsbrief via het aanmeldformulier.