Planning N228 veiligerDe uitvoering van de meeste maatregelen combineren we met regulier groot onderhoud aan de N228. Dit staat gepland voor het voorjaar, de zomer en begin van het najaar van 2021. Wanneer de weg klaar is, gaat de maximumsnelheid omlaag naar 60 km/uur. De komende periode bereiden we de uitvoering voor. Voor de aanpassing van de weg onderscheiden we 4 fasen die elkaar deels overlappen:

Fase 1: uitwerken voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp (afgerond)

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Uitvoeren diverse onderzoeken:
Overal:

  • inmeten van de weg en het dijklichaam in drie dimensies door landmeters
  • onderzoek naar staat van de fundering en de huidige asfaltlaag van de weg
  • onderzoek flora & fauna: wat groeit en leeft er langs de weg (quickscan)
  • milieukundig onderzoek: is de bodem langs de weg verontreinigd
    Op plekken waar de weg verbreed wordt:
  • geotechnisch onderzoek: is de ondergrond sterk genoeg op plekken waar de weg verbreed wordt
  • onderzoek naar de aanwezigheid van kabels en leidingen; deels bureauonderzoek, aangevuld door het graven van proefsleuven

Definitief Ontwerp

Voor het DO (definitief ontwerp) werken we het VO (voorlopig ontwerp) tot in detail uit. Dat gebeurt onder andere aan de hand van alle gegevens uit de verschillende onderzoeken.

Bestek opstellen

Het bestek is een document voor de toekomstige aannemer dat beschrijft wat er moet gebeuren. Soms beschrijft het ook hoe een aannemer te werk moet gaan, wanneer en in welke fasering de werkzaamheden moeten plaatsvinden en welke andere voorwaarden de provincie stelt.

Fase 2: vergunningen, interne besluiten en voorbereidingen langs de weg (februari 2020 - mei 2021)


Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Uitvoeringsbesluit

De provincie Zuid-Holland moet als opdrachtgever formeel een besluit nemen om de uitvoering van de werkzaamheden in gang te laten zetten.

Besluit machtiging tot aanbesteden

Om een aanbestedingsprocedure te kunnen starten moet Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland formeel een besluit nemen.

Verkeersbesluit

Om de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom te verlagen van 80 naar 60 km per uur en om het inhaalverbod voor alle voertuigen te laten gelden is een verkeersbesluit nodig. Dit is genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Het besluit is op 3 mei gepubliceerd in de Staatscourant en ligt daarna 6 weken ter inzage.

Omgevingsvergunning

Voor de werkzaamheden aan de N228 is op 6 april een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Krimpenerwaard. Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken.

Proces kabels & leidingen

Op een aantal plekken waar we gaan werken liggen kabels en/of leidingen in de grond. Meestal kunnen deze blijven liggen als we beschermende maatregelen nemen. Op enkele locaties is het nodig de kabels en leidingen te verplaatsen. In principe wordt dat verzorgd door de beheerders van de kabels en leidingen.

Bomen

Bij 2 bushaltes langs de N228 is ruimte nodig om de weg hier veiliger te kunnen maken. Daarom heeft de provincie hier in totaal twaalf bomen laten verwijderen.

Fase 3: selectie aannemer voor uitvoering werkzaamheden (afgerond)

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Aanbestedingsperiode

Via een Europese Aanbestedingsprocedure is een aannemer gezocht voor de werkzaamheden. De procedure bestond uit 2 fasen van samen circa 13 weken. In deze periode konden geselecteerde aannemers aan de hand van het bestek een aanbieding indienen voor de gevraagde werkzaamheden.

Beoordeling en gunningsbeslissing

De provincie heeft alle aanbiedingen bekeken en beoordeeld. Op basis van de eerder vastgestelde criteria is aannemer Vermeulen Groep door de provincie geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren.

Fase 4: (voorbereiding) uitvoering werkzaamheden (mei – najaar 2021)

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Voorbereiding aannemer

Na gunning van de opdracht (3 mei 2021) start de aannemer met het voorbereiden van de werkzaamheden zoals bestellen materialen, inplannen personeel, ontheffingen aanvragen en werkplannen maken.

Uitvoering werkzaamheden door aannemer

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in verschillende fasen: de weg wordt opgeknipt in 5 deeltrajecten. Pas na gunning weten we hoe de exacte planning van de uitvoering eruit ziet en in welke volgorde de verschillende deeltrajecten worden opgepakt. We verwachten dat de aannemer in juni 2021 met het eerste deeltraject start. Uiterlijk in november moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.

De aannemer werkt steeds aan één deeltraject tegelijk. Deeltraject Rotonde Stolwijkersluis –Goverwellesingel is vanaf maandag 28 juni als eerste aan de beurt. Daarna werkt de aannemer verder van west naar oost. Eind oktober moeten de werkaamheden klaar zijn.

Tegelijkertijd werken we al op verschillende manieren aan het stimuleren van verkeersveilig gedrag en handhaving.


Planning N228 (PDF)

Download het complete overzicht van de planning van de werkzaamheden aan de N228.