Planning N228 veiliger
De uitvoering van de meeste maatregelen combineren we met regulier groot onderhoud aan de N228. Dit staat gepland voor het voorjaar van 2021. Wanneer de weg klaar is, gaat de maximumsnelheid omlaag naar 60 km/uur. De komende periode bereiden we de uitvoering voor. Voor de aanpassing van de weg onderscheiden we 4 fasen die elkaar deels overlappen:

Fase 1: uitwerken voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp (februari – november 2020)

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Uitvoeren diverse onderzoeken:
Overal:

  • inmeten van de weg en het dijklichaam in drie dimensies door landmeters
  • onderzoek naar staat van de fundering en de huidige asfaltlaag van de weg
  • onderzoek flora & fauna: wat groeit en leeft er langs de weg (quickscan)
  • milieukundig onderzoek: is de bodem langs de weg verontreinigd
    Op plekken waar de weg verbreed wordt:
  • geotechnisch onderzoek: is de ondergrond sterk genoeg op plekken waar de weg verbreed wordt
  • onderzoek naar de aanwezigheid van kabels en leidingen; deels bureauonderzoek, aangevuld door het graven van proefsleuven

Definitief Ontwerp

Voor het DO (definitief ontwerp) werken we het VO (voorlopig ontwerp) tot in detail uit. Dat gebeurt onder andere aan de hand van alle gegevens uit de verschillende onderzoeken.

Bestek opstellen

Het bestek is een document voor de toekomstige aannemer dat beschrijft wat er moet gebeuren. Soms beschrijft het ook hoe een aannemer te werk moet gaan, wanneer en in welke fasering de werkzaamheden moeten plaatsvinden en welke andere voorwaarden de provincie stelt.

Fase 2: vergunningen, interne besluiten en verleggen kabels & leidingen (februari 2020 - maart 2021)


Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Uitvoeringsbesluit

De provincie Zuid-Holland moet als opdrachtgever formeel nog een besluit nemen om de uitvoering van de werkzaamheden in gang te laten zetten.

Besluit machtiging tot aanbesteden

Om een aanbestedingsprocedure te kunnen starten moet Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland formeel nog een besluit nemen

Verkeersbesluit

Om de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom te verlagen van 80 naar 60 km per uur en om het inhaalverbod voor alle voertuigen te laten gelden is een verkeersbesluit nodig. Dit wordt genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Nadat het definitief besluit is genomen, wordt het 6 weken ter inzage gelegd.

Omgevingsvergunning

Voor de werkzaamheden aan de N228 is een omgevingsvergunning nodig. Deze aanvraag moeten we eerst zelf voorbereiden en indienen bij de Omgevingsdienst. Die neemt vervolgens binnen 8 weken een besluit. Na de bezwaartermijn van 6 weken wordt de vergunning in principe verleend.

Procedure stikstof

De werkzaamheden aan de weg zorgen voor uitstoot van stikstof. We moeten inventariseren of de maatregelen aan de N228 een negatief effect hebben op de stikstofuitstoot in de kwetsbare Natura-2000 gebieden in de buurt van de N228. Als dat het geval is, dan moeten we compenserende maatregelen nemen. De wettelijke doorlooptijd van deze procedure is een half jaar.

Proces kabels & leidingen

Op een aantal plekken waar we gaan werken liggen kabels en/of leidingen in de grond. Soms kunnen deze blijven liggen als we beschermende maatregelen nemen. Anders is het nodig de kabels en leidingen te verplaatsen. In principe wordt dat verzorgd door de beheerders van de kabels en leidingen. Als het gaat om complexe leidingen (zoals hogedruk gasleidingen of middenspanning) kan het proces inclusief voorbereidingstijd soms wel 12-24 maanden duren.

Fase 3: selectie aannemer voor uitvoering werkzaamheden (november 2020 - maart 2021)

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Aanbestedingsperiode

Via een Europese Aanbestedingsprocedure wordt een aannemer gezocht voor de werkzaamheden. De procedure bestaat uit 2 fasen van samen circa 13 weken. In deze periode kunnen geselecteerde aannemers aan de hand van het bestek een aanbieding indienen voor de gevraagde werkzaamheden.

Beoordeling en gunningsbeslissing

De provincie bekijkt en beoordeelt alle aanbiedingen. Op basis van de eerder vastgestelde criteria selecteert de provincie een aannemer die de werkzaamheden mag uitvoeren (voorlopige gunning). Na een periode waarin de andere aanbieders eventueel nog bezwaar kunnen maken, wordt de gunning definitief.

Fase 4: (voorbereiding) uitvoering werkzaamheden (maart – medio 2021)

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Voorbereiding aannemer

Pas op het moment dat de opdracht definitief gegund is, start de aannemer met het voorbereiden van de werkzaamheden zoals bestellen materialen, inplannen personeel, ontheffingen aanvragen en werkplannen maken.

Uitvoering werkzaamheden door aannemer

Als alle voorbereidingen zijn getroffen, kan de aannemer in principe aan de slag. Voor een deel van de werkzaamheden, zoals asfalteren, is het belangrijk dat de buitentemperatuur niet te laag is. Verder is het voor de omgeving fijn als de overlast van de werkzaamheden zo kort mogelijk duurt. Door lange dagen te maken kunnen de werkzaamheden sneller klaar zijn. Daarom is het verstandig om niet eerder dan in het voorjaar van 2021 te beginnen met de werkzaamheden aan de weg.

Tegelijkertijd werken we al op verschillende manieren aan het stimuleren van verkeersveilig gedrag en handhaving.


Planning N228 (PDF)

Download het complete overzicht van de planning van de werkzaamheden aan de N228.