Veelgestelde vragenHoe komt het wegontwerp eruit te zien?

In 2018 is er een voorlopig ontwerp van de weg gemaakt. Van oktober 2020 tot medio 2021 wordt dit ontwerp aangepast tot een definitief ontwerp. Dat gebeurt in overleg met de omgeving, de gemeente, nood- en hulpdiensten, vervoersmaatschappijen en betrokken belangengroepen.

Wat is de rol van de gemeente Midden-Delfland?

De gemeente Midden-Delfland wordt de toekomstig beheerder van de N468. De overdracht vindt plaats als de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland de werkzaamheden hebben afgerond. De gemeente Midden-Delfland werkt in de voorbereiding mee als het gaat over de inrichting van de weg en het toekomstig beheerplan van de weg.

Ik wil een gesprek aanvragen, hoe werkt dat?

Vanaf september 2020 zullen er weer gesprekken met bewoners langs het tracé worden ingepland. Wilt u eerder al een gesprek aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Marcel Floor; of 06-25367109.

Wordt de weg ook opgehoogd? En zo ja, hoeveel hoger wordt de weg?

Ja. De weg wordt op een hoogte aangebracht zodat de waterkering ook qua hoogte voldoet aan de huidige eisen. Deze ophoging is ca 20 cm.

Hoe sluit de opgehoogde weg straks aan op onze inrit?

Bij de uitwerking van het definitief ontwerp wordt gekeken hoe de weg straks netjes aansluit op de bestaande situatie. Dit gaat in overleg met de omwonenden.

Blijven de panden langs het tracé tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar? En hoe is de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden?

We zorgen dat uw perceel bereikbaar blijft. Tijdens de werkzaamheden kunnen tijdelijk wel beperkingen zijn als we bij u voor de deur aan het werk zijn. Tijdens gesprekken met de omgeving worden aanvullende wensen en eisen rond bereikbaarheid opgehaald. Dit gebeurt vanaf het najaar van 2020. Met deze informatie wordt een bereikbaarheidsplan gemaakt.

Is er al duidelijkheid of er in de zomer- of winterperiode wordt uitgevoerd?

Nee, nog niet. De fasering (uitvoering van het werk) wordt in samenspraak met de aannemer bepaald.

Hoe gaan jullie om met bruggen ter plaatse van damwanden? Kunnen die blijven of is dit ook een moment om opritten te verbreden?

Dit zal voor u een ideaal moment zijn om de opritten te verbreden als u daarvoor een vergunning heeft. In verband met de bereikbaarheid van uw woning zal de aannemer een tijdelijke oprit moeten maken als hij werkzaamheden ter plaatse van uw oprit moet verrichten. Het is aan u om met de aannemer andere afspraken te maken. Uw huidige oprit zal door ons worden hersteld na de werkzaamheden. U kunt dit aangeven bij de gesprekken die worden gehouden met de omgeving.

Hoe lang gaat de uitvoering duren? Wordt er gefaseerd gewerkt?

De uitvoering duurt naar verwachting 2 jaar. Om de bereikbaarheid van alle woningen en bedrijven te garanderen wordt er in fases gewerkt.

Is het wegontwerp afgestemd met de politie, als het gaat om de
verkeersmaatregelen?

Het wegontwerp en de verkeersmaatregelen worden afgestemd met alle daarvoor bevoegde instanties, waaronder de politie.

Ons huis is niet onderheid. Op welke manier wordt onze woning voor, tijdens en na de werkzaamheden gemonitord? En op welke manier wordt er omgegaan met evt. schade?

We stellen een monitoringsplan op. Onderdeel van dit plan is een opname van het pand. Er wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een bouwopname gedaan. Dit zal een zogenaamde nulmeting zijn. De aannemer zal uw woning 2-wekelijks monitoren als hij in de omgeving aan het werk is. Uiteindelijk zal de aannemer na de werkzaamheden van de gehele N468 een eindmeting verrichten. De provincie draagt de verantwoordelijkheid van eventuele schade aan uw woning tot en met 6 maanden nadat de aannemer het werk heeft afgerond.

Als de steunberm geplaatst wordt, komt er waarschijnlijk meer (regen)water richting het huis, hoe wordt dit opgelost?

Dit wordt in het ontwerp van de N468 meegenomen. Hiervoor zijn verschillende technische oplossingen mogelijk. De uiteindelijke oplossing zal afhankelijk zijn van de wensen van de eigenaar en van de beheerder.

Indien de sloot verplaatst wordt, en veel dichter bij ons huis komt, komt er dan niet veel meer vocht in en onder ons huis?

Nee. Het polderpeil wijzigt niet.

Moet er straks specifiek een ontheffing voor gewichtsbeperking te worden
aangevraagd?

Nee. Als de weg is aangepast is deze geschikt voor 40 ton en hoeft geen ontheffing meer worden aangevraagd. Voor verkeer zwaarder dan 40 ton moet wel een ontheffing bij de gemeente aangevraagd worden. De gemeente kan daarbij aanvullende eisen stellen.

Is het mogelijk om bij de verlegging en aanleg van de kabels & leidingen meteen de glasvezel kabel aan te leggen?

Ja, technisch is dit mogelijk. Dit wordt echter besloten door de provider.

Kan er een inhaalverbod en snelheidscamera’s komen?

Dit is mogelijk maar is afhankelijk van de ervaringen die men opdoet met de aangepaste weg. Het wegontwerp wordt er op gericht om de snelheid terug te dringen.