Provincie tevreden met uitspraak Raad van State RijnlandRoute

Gepubliceerd op 27 januari 2016'Met de aanleg van de RijnlandRoute kan worden begonnen.' Met deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 27 januari 2016 kan de provincie doorgaan met de voorbereidingen voor de aanleg van de RijnlandRoute.

Bijna alle beroepen tegen de Tracébesluiten en het Provinciaal Inpassingsplan zijn ongegrond verklaard.

Gedeputeerde Vermeulen (verkeer en vervoer) is tevreden met de uitspraak van de Raad van State: "De uitspraak van de Raad van State laat zien dat de provincie het proces van besluitvorming zorgvuldig heeft doorlopen. Ook nut en noodzaak worden door de Raad onderschreven."

Aanpassingen provinciaal Inpassingsplan

Op 2 onderdelen moet de provincie het Inpassingsplan voor de RijnlandRoute aanpassen. Het gaat om de precieze locatie van de tunnelmond aan de westelijke zijde en een kleine wijziging op de plankaart ten behoeve van een perceel aan de Vrouwenweg in Leiden.

Voor beide onderdelen had de provincie al tijdens de zitting een suggestie gedaan voor aanpassing van het Inpassingsplan. Alles is er nu op gericht om de aanpassingen op het inpassingsplan op korte termijn voor te leggen aan de Raad van State.

De beroepen van de overige 42 bezwaarmakers zijn ongegrond verklaard.

Tracébesluiten

Het tracé van de RijnlandRoute gaat deels via rijkswegen, namelijk de A44 en de A4. De aanpassingen aan deze rijkswegen zijn planologisch vastgelegd in tracébesluiten. Alle bezwaren tegen deze tracébesluiten zijn ook ongegrond verklaard.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute moet een oplossing bieden voor de huidige situatie waarbij er een toenemende druk is op de infrastructuur in de regio Holland-Rijnland, vooral in oost-westrichting. De belangrijkste oost-westverbinding N206 kan de huidige en toekomstige verkeersdruk niet aan, met als gevolg een slechte bereikbaarheid van de regio Holland-Rijnland. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken.


Volg VerkeerZH op Twitter