Ter inzage: ontwerpbesluiten partiële herziening provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute onderdeel N206 Europaweg, het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder en het m.e.r.-beoordelingsbesluitHet ontwerp van de partiële herziening van het inpassingsplan RijnlandRoute samen met het m.e.r.-beoordelingsbesluit, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van maandag 15 november 2021 tot en met maandag 27 december 2021.

In december 2014 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. Het project N206 Europaweg is onderdeel van de RijnlandRoute en maakt ook deel uit van dit PIP. Door enkele wijzigingen in het ontwerp van de N206 Europaweg en het Lammenschansplein moet het PIP voor dit projectdeel op een aantal punten worden aangepast.

Procedure

Na de ter inzage termijn worden eventuele zienswijzen op de ontwerpbesluiten behandeld en verwerkt in een ‘nota van antwoord’.  Hierna nemen Provinciale Staten (PS) een definitief besluit. Vervolgens worden de partiële herziening van het PIP en de besluiten opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden eventueel een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit besluit.

Naar verwachting stellen PS medio zomer 2022 de partiële herziening van het PIP definitief vast.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden is op deze pagina in te zien (in het documentvenster aan de rechterzijde van de pagina).
Het ontwerpbesluit van de partiële herziening en het m.e.r.- beoordelingsbesluit kan worden geraadpleegd via de provinciale planviewer en via de landelijke website met plannummer NL.IMRO.9928.DOSx2021x0022528IP-OW01

De ontwerpbesluiten en de overige bijbehorende stukken zijn tijdens de terinzagelegging periode fysiek in te zien op 3 locaties:

 • Het Loket van de provincie Zuid-Holland: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
  open: maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
 • Informatiecentrum RijnlandRoute, Rietpolderweg 19, 2323 LL Leidschendam
  open: woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur
 • Stadskantoor gemeente Leiden, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
  open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, donderdag ook 17.00-20.00 uur en zaterdag 9.00-13.00 uur.

Informatieavond

Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom tijdens een informatieavond op maandag 29 november 2021. In verband met de huidige overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vindt de bijeenkomst over de N206 Europaweg digitaal plaats, en niet, zoals eerder aangekondigd, in het informatiecentrum.

Wanneer en hoe is de digitale informatieavond bij te wonen?

 • De informatieavond is maandag 29 november van 20.00 tot 21.30 uur
 • De bijeenkomst is via Microsoft Teams
 • Aanmelden voor de informatieavond kan via: europaweg@rijnlandroute.nl (aanmelden kan tot maandag 29 november 10.00 uur)
 • Uiterlijk maandag 29 november om 12.00 uur wordt de agenda en de link voor MS Teams verstuurd per mail

Iedereen die zich heeft aangemeld voor de fysieke bijeenkomst ontvangt een mail.

Hoe dient u de zienswijze in?

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op de partiële herziening. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de partiële herziening en de ontwerpbesluiten. Bijvoorbeeld of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat er zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven hoe de partiële herziening en de ontwerpbesluiten uw eigen belangen raken en waarom.

We stellen het op prijs als u duidelijk aangeeft op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft:

 • Betreft het een zienswijze op het ontwerpbesluit partiële herziening provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute onderdeel N206 Europaweg, vermeld in uw zienswijze dan het kenmerk: DOS-2016-0002256.
 • Betreft het een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere waarden, vermeld in uw zienswijze dan het kenmerk: DOS-2007-0001083.
 • Wanneer u een zienswijze op beide indient, vermeld dan beide kenmerken.

Vermeld daarnaast altijd duidelijk uw naam, adres en overige contactgegevens.

U kunt een zienswijze indienen van 15 november 2021 tot en met 27 december 2021.

Dat kan op 3 manieren:

 1. Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier
  Let op: zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend!
 2. Per post: door een brief te sturen naar: Provincie Zuid-Holland, Team RijnlandRoute, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
 3. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via telefoonnummer 06 - 29379481 op maandag, dinsdag of donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur een afspraak maken.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over het projectdeel N206 Europaweg staat op de website. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar

Informatie over de RijnlandRoute staat op www.rijnlandroute.nl.


Zienswijzenformulier

U kunt een zienswijze indienen van 15 november 2021 tot en met 27 december 2021.