Inpassingsplan en tracébesluiten
Provinciale Staten hebben op 10 december 2014 ingestemd met het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de aanleg van de RijnlandRoute. Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In een inpassingsplan worden de bestemmingen van het grondgebied vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling door Provinciale Staten vonden begin november hoorzittingen plaats en werd het PIP besproken in de commissie Verkeer en Milieu.

Het Ontwerp Inpassingsplan heeft ter inzage gelegen van 28 maart tot en met 8 mei 2014. Hierop zijn 238 zienswijzen ontvangen. In een nota van antwoord zijn deze zienswijzen beantwoord. Bekijk de nota van antwoord bij 'documenten'. De overige documenten die horen bij het PIP vindt u in het Staten Informatie Systeem.

Tracébesluit

Het tracé van de RijnlandRoute gaat deels via rijkswegen, namelijk de A44 en de A4. De aanpassingen aan deze rijkswegen worden planologisch vastgelegd in een tracébesluit. Omdat het hier om 2 rijkswegen gaat, zijn er 2 ontwerp tracébesluiten gemaakt: 1 voor de A44 en 1 voor de A4. Deze hebben ter inzage gelegen van 9 mei tot en met 19 juni 2014. De minister heeft op 17 december 2014 de 2 tracébesluiten voor de RijnlandRoute vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde provinciaal inpassingsplan en de tracébesluiten hebben ter inzage gelegen van 14 januari tot en met 25 februari 2015. Belanghebbenden die eerder hun zienswijze op het ontwerp naar voren hebben gebracht, konden van 15 januari tot en met 25 februari 2015 beroep instellen tegen de afzonderlijke besluiten bij de Raad van State. Naar alle waarschijnlijkheid doet de Raad van State in de tweede helft van 2015 een uitspraak.