Ter inzage Ontwerpwijzigingsverordening inzake meldingsplicht infrastructuur
De Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht infrastructuur ligt van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 ter inzage.

Met deze wijzigingsverordening wordt voorgesteld om de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 aan te vullen met de bevoegdheid voor Gedeputeerde Staten waarmee voor sommige (veelvoorkomende) activiteiten op provinciale infrastructuur kan worden volstaan met algemene regels in combinatie met een meldingsplicht.

Gedeputeerde Staten zijn op dit moment verantwoordelijk zijn voor de toestemmingverlening van enkele duizenden activiteiten per jaar op provinciale infrastructuur. Voorgesteld wordt om in de Omgevingsverordening de bevoegdheid voor Gedeputeerde Staten te introduceren waarmee voor sommige (veelvoorkomende) activiteiten kan worden volstaan met algemene regels in combinatie met een meldingsplicht. Voordeel hiervan is: minder administratieve lasten voor inwoners en bedrijven en snellere duidelijkheid voor een initiatiefnemer of een bepaalde activiteit wordt toegestaan. Een dergelijke constructie past naadloos in de ontwikkeling van het omgevingsrecht.

Ter inzage

De Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur kunt u hier inzien:

  • Via de website: https://www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage/
  • Tijdens kantooruren bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA  Den Haag.

Procedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur op 30 oktober 2018 vastgesteld. Deze wijzigingsverordening zal onderdeel worden van het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Hierin is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een digitale omgeving. Het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland is momenteel ook in ontwerp en ligt ter inzage tot 17 december 2018. Het provinciale Omgevingsbeleid is toegankelijk via de raadpleegomgeving, te bereiken via www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid.

Provinciale Staten besluiten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 definitief over de vaststelling van de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt antwoord op de ingediende zienswijze.

Indienen zienswijze

Van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 kunnen inwoners van Zuid-Holland en overige belanghebbenden met een zienswijze reageren op de Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres omgevingsbeleid@pzh. (Provincie Zuid-Holland)nl. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: Provincie Zuid-Holland, team Omgevingsbeleid, t.a.v. mevrouw R.S. Lameijer, Postbus 90602 2509 LP Den Haag. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw R.S. Lameijer, 0704416512.