reactie op advies PAL KRW, Waterkwaliteit''

Datum besluit: 12 december 2017De Provinciale Adviescommissie Leefomgeving (PAL) heeft Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) en Provinciale Staten geadviseerd over de waterkwaliteit. Zij vraagt GS om alle middelen die zij hebben, in te zetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is belangrijk omdat de doelen voor de waterkwaliteit, die zijn vastgesteld op grond van de Kaderrichtlijn Water, in 2027 zoveel mogelijk moeten zijn gehaald.In hun reactie geven GS aan, dat er op een aantal aspecten van de waterkwaliteit flink vooruitgang is geboekt. Maar nog niet alle aspecten (“parameters”) van het watersysteem hebben een voldoende. GS willen de beschikbare instrumenten die zij heeft in samenwerking met de belanghebbenden in de samenleving inzetten. Bijvoorbeeld de provinciale milieuverordening in combinatie met subsidie om een duurzame en schone landbouw te realiseren.

Type besluit: GS-vergadering