Beslissing op bezwaren inzake buiten behandelingstelling subsidieaanvragen restauratie molens Windlust en Simonia

Datum besluit: 31 januari 2017


Naar aanleiding van de ingediende bezwaren van de gemeente Korendijk tegen het besluit van de provincie om in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 de aanvragen voor de restauratie van molen Windlust te Goudswaard en molen Simonia te Piershil buiten behandeling te stellen heeft zij als volgt besloten. De provincie heeft het advies van de bezwarencommissie opgevolgd en conform dit advies de bezwaren gegrond verklaard, het bestreden besluit herroepen en de aanvragen voor subsidie alsnog in behandeling genomen. Om die reden heeft alsnog een inhoudelijke beoordeling van beide subsidieaanvragen op grond van de subsidieregeling plaatsgevonden. De beide aanvragen scoren volgens de rangschikkingscriteria van de subsidieregeling voldoende om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

Type besluit: GS-vergadering