Bodemenergieplan Nieuw Delft

Datum besluit: 7 november 2017


De gemeente Delft heeft voor haar vernieuwde centrum ('Nieuw Delft') een bodemenergieplan laten opstellen, waarin zowel open als gesloten bodemenergiesystemen (voor warmte-koude opslag) zijn gepland. Aangezien de gemeente de vergunningen voor de gesloten systemen verleend, heeft zij het plan vastgesteld voor zover het op gesloten systemen betrekking heeft. De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor zogenoemde open bodemenergiesystemen. Door deze systemen wordt energie eerst in het bodemwater opgeslagen, die dan later weer aan dit water wordt onttrokken om gebruikt te worden voor het verwarmen dan wel koelen van grote gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, kantoren). In een bodemenergieplan (in dit geval Nieuw Delft) kunnen door een planmatige aanpak in een gebied meer systemen worden aangelegd, dan zonder een dergelijke aanpak het geval zou zijn. Hierdoor kan door meer eigenaren een economisch voordeel worden behaald. Bovendien kan, in vergelijking met een traditionele fossiele energievoorziening, een sterke afname van de CO2-uitstoot worden gerealiseerd (milieuvoordeel). Bij het verlenen van vergunningen voor open bodemenergiesystemen in het plangebied zal rekening met het bodemenergieplan worden gehouden.

Type besluit: GS-vergadering