Beslissing op bezwaar van Jansen Recycling Group BV van 5 september 2017 tegen het besluit van 25 augustus 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens overtreding van een geluidsvoorschrift

Datum besluit: 17 april 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Jansen Recycling Group BV tegen een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ongegrond te verklaren. De last onder dwangsom was opgelegd wegens een geconstateerde overtreding van een geluidsvoor-schrift. Daarbij was een overschrijding van het vergunde geluidsniveau gemeten van ruim 7 dB(A) die werd veroorzaakt tijdens het laden van een aan de kade aangemeerd schip. Hierbij is geconstateerd dat één van de grijpmachines het schroot al vanaf enige hoogte, hoger dan nodig, liet vallen. Gedeputeerde Staten volgen bij dit besluit het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering