Behandelvoorstel motie 782 (gezonde leefomgeving) naar aanleiding van Ambitienotitie Omgevingsbeleid

Datum besluit: 24 april 2018


Bij de behandeling van de Ambitienotie Omgevingsbeleid op 28 maart 2018 hebben Provinciale Staten met Motie 782 Gedeputeerde Staten gevraagd een verkenning te starten die antwoord geeft op hoe de provincie vanuit haar rollen,taken en bevoegdheden kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Met de GS brief aan Provinciale Staten informeren Gedeputeerde Staten op welke wijze aan de gevraagde verkenning invulling kan worden gegeven. De verkenning zal daarbij gebaseerd worden op het reeds lopend onderzoek naar een gezonde leefomgeving in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten zullen in het najaar van 2018 met Provinciale Staten de keuzes die voorliggen vanuit de verkenning bespreken.

Type besluit: GS-vergadering