Beantwoording Statenvragen 3376 PvdD uitbreiding varkensstal Zoeterwoude

Datum besluit: 24 april 2018Gedeputeerde Staten hebben op 29 maart 2018 schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) over de mogelijke uitbreiding van een varkensstal in Zoeterwoude. De PvdD wil weten hoe een uitbreiding zich verhoudt tot het geldende bestemmingsplan en tot het provinciale beleid. Daarnaast wil de PvdD weten of er een overeenkomst gesloten is tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de provincie over deze uitbreiding en wat een uitbreiding betekent voor de gezondheid van omwonenden, CO2- uitstoot en de PAS-problematiek. Op dit moment is er door de initiatiefnemer nog geen formele aanvraag ingediend bij de gemeente voor de benodigde vergunningen en het huidige bestemmingsplan staat een uitbreiding in m2 niet toe. Een mogelijke uitbreiding zal eerst concreter en in meer detail moeten worden uitgewerkt in het kader van een formele aanvraag, dan pas is te beoordelen hoe het plan zich verhoudt tot de relevante wet- en regelgeving. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de vragen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering