vaststelling besluit veiligheidscontour Waalhaven

Datum besluit: 15 mei 2018


De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben gebruik gemaakt van hun bevoegdheid op grond van artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen om een veiligheidscontour vast te stellen rond de Waalhaven. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. Bij de ligging van de contour is het uitgangspunt dat deze geen onnodige beperking betekent voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf. Tegen het besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour Waalhaven kan van beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Dit kan vanaf de dag volgend op de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken.

Type besluit: GS-vergadering