Vaststelling mandaatregelingen omgevingsdiensten 2020

Datum besluit: 17 december 2019


Gedeputeerde Staten hebben het mandaatbesluit voor de provinciale organisatie voor 2020 geactualiseerd. Dit mandaatbesluit regelt wie namens Gedeputeerde Staten besluiten mogen nemen. De belangrijkste wijziging betreft de vertaling van de personeelsmandaten, naar de situatie zoals die per 1 januari 2020 ontstaat, als gevolg van de inwerkingtreding van de WNRA. Verder zijn er met name systematische verbeteringen en verduidelijkingen in het mandaatbesluit aangebracht. Een samenvatting daarvan is opgenomen in het voorstel, op basis waarvan Gedeputeerde Staten tot vaststelling van dit besluit hebben besloten.

Type besluit: GS-vergadering