Beslissing op bezwaar POP-3 subsidie Precisiebemesting met circulaire meststoffen kunstmestloos Zuid-Holland

Datum besluit: 22 januari 2019


De provincie Zuid-Holland heeft besloten het bezwaar van het Kennis Center voor Groene Groei van 29 maart 2018 gegrond te verklaren en een POP-3 subsidie te verlenen van € 109.761,- voor het project "Precisiebemesting met circulaire meststoffen: kunstmestloos Zuid-Holland".

Met dit project wordt voorlichting gegeven aan landbouwers over circulair meststoffengebruik in de precisiebemesting.

POP-3 is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering