Openstellingsbesluit SRG paragraaf 2.3 soortenbeleid 2019

Datum besluit: 9 juli 2019


De provincie Zuid-Holland investeert € 600.000 in de verbetering van leefgebieden van kwetsbare soorten en verbetering van natuurwaarden. Op grond van paragraaf 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 kan subsidie worden verstrekt. Het soortenbeleid wordt vorm gegeven aan de hand van Zuid-Hollandse icoonsoorten. Dit zijn soorten die gezamenlijk symbool staan voor landschappelijke en ecologische kwaliteiten in Zuid-Holland én/of voor maatschappelijke kwaliteiten en ecosysteemdiensten. Door actief treffen van maatregelen ten behoeve van leefgebieden van kwetsbare soorten te stimuleren, kan een bijdrage worden geleverd aan het behoud van deze soorten binnen de provincie.

Type besluit: GS-vergadering