Beantwoording Statenvragen 3538 VVD over brugopening tijdens de spits Rijnlandroute

Datum besluit: 1 oktober 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 24 september 2019 de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3538 van de VVD, over brugopening in de spits voor de zandaanvoer Rijnlandroute vastgesteld. Provinciale Staten hebben gevraagd hoe het kan dat de Lammebrug in Leiden tijdens de spits (tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30) in 2018 vaker geopend zijn dan in 2017. Gedeputeerde Staten hebben geantwoord dat het grotere aantal openingen wordt veroorzaakt door het aantrekken van de economie, waardoor er meer transport over water plaats vindt, zandtransport voor het bouwrijp maken en de aanleg van een aantal woningbouwprojecten in Katwijk en zand en grondtransporten t.b.v. de Rijnlandroute. Op de vraag of, om hinder voor het wegverkeer te beperken, nog aanvullende maatregelen worden getroffen heeft Gedeputeerde Staten geantwoord dat de voor aanleg Tjalmaweg/Europaweg benodigde hoeveelheid zand aanzienlijk minder is dan voor het tunnel tracé Rijnlandroute. Aanvullende maatregelen zijn daarom niet nodig.

Type besluit: GS-vergadering