Aanvraag LIFE IP Biodiversiteit

Datum besluit: 3 september 2019


LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Op dit moment bestaat de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Een groot aantal partijen hebben de handen ineen geslagen om een aanvraag in te dienen voor de verbetering van de biodiversiteit in en rond Natura2000 gebieden. Het voorstel is om projecten uit te voeren waarbij de gebieden rondom de Natura2000 gebieden integraal worden betrokken. Er wordt samengewerkt met de landbouwsector, publieke partijen die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening en infrastructuur en andere partijen die betrokken zijn bij het beheer van de buitengebieden. De uitkomsten van projecten worden breed gecommuniceerd zodat een zo groot mogelijk spin-off wordt bereikt, communicatie en kennisoverdracht vormen een belangrijke bouwsteen in de aanvraag. De aanvraag die nu is voorbereid en gestuurd wordt naar de Europese Unie is een voorlopig voorstel op basis waarvan de EU in november 2019 een besluit neemt of het voorstel in definitieve vorm kan worden uitgewerkt. Dit voorstel zal dan uiterlijk in maart 2020 aan de EU worden aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering