Behandelvoorstel motie 921 mitigerende maatregelen tijdelijke verlegging ir. G. Tjalmaweg

Datum besluit: 2 juni 2020


Provinciale Staten hebben op 22 april 2020 de tijdelijke verlegging van de ir. G. Tjalmaweg besproken. Uitkomst van deze bespreking is dat de tijdelijke noordelijke verlegging gehandhaafd blijft. Provinciale Staten hebben daarbij een motie aangenomen, waarmee Gedeputeerde Staten wordt verzocht een voorstel te doen voor aanvullende mitigerende maatregelen bij de aanleg en ingebruikname van de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Met deze brief aan de Provinciale Staten geven GS invulling aan deze motie. Strekking van het voorstel is dat de komende periode, in samenwerking met de omgeving, invulling wordt gegeven aan een omgevingsbudget gericht op aanvullende (bovenwettelijke) mitigerende maatregelen die passen binnen de strekking van de aangenomen motie.

Type besluit: GS-vergadering