Besluit tot wijziging artikel 1.1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

Datum besluit: 30 juni 2020


Op 30 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (Srg) vastgesteld. Via de Srg kunnen partijen subsidie aanvragen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen in of bij bestaande groengebieden zoals die op de kaart zijn aangegeven van bijlage 6 van de Srg. Dit jaar wordt gestart met een kwaliteitsverbetering van de gebieden Balij en Bieslandse Bos, Valckesteijnse Bos en Abtswoudse Bos. Deze gebieden staan niet op de kaart van bijlage 6 vermeld. Door dit wijzigingsbesluit worden de genoemde gebieden toegevoegd op de kaart waardoor de partij Staatsbosbeheer subsidie kan aanvragen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen. Daarnaast wordt een verbinding gemaakt in paragraaf 2.11 ‘Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk' met sport en bewegen. Door deze verbinding wordt uitvoering gegeven aan het Coalitieakkoord.

Type besluit: GS-vergadering