2e Voortgangsrapportage 2020 aan Provinciale Staten m.b.t. uitvoeringsfase RijnlandRoute

Datum besluit: 10 november 2020


Het project RijnlandRoute heeft een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten van Zuid-Holland aangeboden over de periode 1 maart tot en met 31 augustus 2020. Dit gebeurt in het kader van de “Regeling Projecten Zuid-Holland”, die stelt dat Provinciale Staten twee maal per jaar over de voortgang van het project worden geïnformeerd. De rapportage beschrijft de stand van zaken programmabreed en voor de drie projectonderdelen A4-N434-A44, N206 ir. G. Tjalmaweg en N206 Europaweg. Zoals ook al is gemeld in de voorgaande rapportage blijft  het budget en de planning van het project onder spanning  staan als gevolg van de ontwikkelingen bij de deelprojecten. In de rapportage worden  per deelproject de relevante ontwikkelingen beschreven. Ook de genomen besluiten, toezeggingen en moties worden opgesomd. Tevens wordt aandacht besteed aan de aangescherpte aandacht voor het thema veiligheid en het onderwerp natuurcompensatie komt aanbod.

Type besluit: GS-vergadering