Beantwoording statenvragen 3680 fracties PvdD PvdA en GL – Kustbebouwing

Datum besluit: 10 november 2020


Naar aanleiding van een brandbrief aan minister Ollongren zijn door de Statenfracties van de Partij voor de Dieren, Groen Links en de PVDA vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De brandbrief is opgesteld door verschillende natuurorganisaties en benoemt vier initiatieven van bebouwing in de kustzone. De organisaties geven aan dat de initiatieven volgens hen niet passen binnen de afspraken van het Kustpact. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten antwoord op de vragen van de drie Statenfracties.

Type besluit: GS-vergadering