GS-besluit Voornemen regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) en aanpassing beleidsregels stikstof

Datum besluit: 24 november 2020Op 24 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten tot de oprichting van een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) en in verband hiermee de Beleidsregel intern en extern salderen op enkele onderdelen te wijzigen. Een regionale stikstofbank biedt meer mogelijkheden voor vergunningverlening door optimaal gebruik van de beschikbare stikstofruimte. In het regionaal stikstofregistratiesysteem kunnen Gedeputeerde Staten de depositieruimte reserveren die als gevolg van mitigerende maatregelen op een later moment ingezet kan worden bij vergunningverlening. In het instellingsbesluit is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten het RSRS inrichten, onderhouden en beheren of dit onder haar verantwoordelijkheid laten doen. Over de uitgifte van de stikstofruimte uit de regionale stikstofbank maken provincies en Rijk de komende maanden nog nadere afspraken.

Type besluit: GS-vergadering