Beantwoording statenvragen nr 3681 van de PVV Zo spoedig mogelijk stoppen met verbranding biomassa

Datum besluit: 3 november 2020


De fractie van de Partij voor de Vrijheid in Provinciale Staten heeft schriftelijke vagen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De PVV fractie vraagt waarom het college een negatief stemadvies heeft uitgebracht in de Statenvergadering van 23 september over de door de PVV fractie ingediende motie M492, waarin werd opgeroepen tot het zo spoedig mogelijk stoppen met de verbranding van biomassa. Deze motie is verworpen. Ook heeft de fractie van de PVV gevraagd of deze motie een volgende keer opnieuw zou worden ontraden, waarbij verwezen wordt naar een publicatie in NRC Handelsblad waarin 10 kanttekeningen werden geplaatst bij het beleid ten aanzien van biomassa. GS hebben de antwoorden op deze vragen vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat het onderwerp nog apart geagendeerd wordt in de Statencommissie en dat daar het debat kan plaatsvinden, op de wijze waarop door PS is verzocht.

Type besluit: GS-vergadering