Beantwoording statenvragen 3751 SP - woningbouwopgave Zuid-Holland op gespannen voet met uitbreiding wagro

Datum besluit: 1 juni 2021


Vanuit de Statenfractie van de SP zijn schriftelijke vragen gesteld over de berichtgeving dat de Waddinxveens Groenrecycling, ofwel de Wagro, haar werkzaamheden wil uitbreiden. Daarbij is specifiek gevraagd naar de impact hiervan op de aantrekkelijkheid van de omgeving om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben in de beantwoording aangegeven dat de gemeente Waddinxveen gaat over de ruimtelijke inpassing van het initiatief van de Wagro. Mogelijke effecten op de aantrekkelijkheid van de omgeving zullen door de gemeente meegenomen moeten worden in de overwegingen. Een eventuele aanvraag voor omgevingsvergunning van de Wagro zal uiteindelijk conform het provinciale uitvoeringskader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, de nota VTH 2018-2021, getoetst worden aan wet- en regelgeving en het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT).

Type besluit: GS-vergadering