Aanwijzing ex art. 3.8, lid 6 Wro inzake bestemmingsplan 'Buitengebied West', Nissewaard

Datum besluit: 10 januari 2017


De provincie heeft een reactieve aanwijzing gegeven op enkele onderdelen van het bestemmingsplan 'Buitengebied West' van de gemeente Nissewaard. Het bestemmingsplan maakt de caravanstalling onder verouderde kassen mogelijk aan de Polderweg 8 in Geervliet en Drieëndrijk 29 in Heenvliet en tevens de plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied van Nissewaard. De provincie is het daar niet mee eens, en heeft deze onderdelen uit het bestemmingsplan geschrapt met de reactieve aanwijzing.Voor wat betreft de caravanstallingen is het provinciale beleid dat kassen geen andere functie kunnen hebben dan teelt onder glas. Als het gaat om zonnepanelen stimuleert de provincie het gebruik van zonne-energie actief. Wel wil de provincie dat de zonnepanelen worden geplaatst binnen de bebouwde ruimte en onder voorwaarden in de onbebouwde ruimte. In het buitengebied gaat de voorkeur van de provincie uit naar benutting van bebouwing, agrarische bouwblokken, infrastructuur, voormalige stortplaatsen en (nader te bepalen) restruimtes. De brede mogelijkheid voor zonnepanelen zoals opgenomen in het bestemmingsplan van Nissewaard houdt volgens de provincie onvoldoende rekening met de ruimtelijke kwaliteit.
Besluittype: GS Besluit