Addendum bodemenergieplan De Binckhorst

Datum besluit: 05 oktober 2021


Op verzoek van de gemeente Den Haag was het voornemen van de provincie om een deel het bodemenergieplan De Binckhorst (Trekvliet-Maanweg) aan te vullen met een zogenoemde collectiviteitseis, wat inhoudt dat de daar aan te leggen bodemenergie-installaties onderling zouden worden verbonden tot één gebiedsdekkend systeem. Dit systeem zou wat meer warmte en koude kunnen opslaan dan de som van de gebouwgebonden systemen. Helaas blijkt het verlenen van een vergunning voor een dergelijk systeem in strijd met de Waterwet wat betreft bodemenergie (marktordening van systemen).

Besluittype: GS Besluit