Beantwoording Statenvragen 3783 van de PvdD - Faunabeheerplan ree

Datum besluit: 28 september 2021


Het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026 is opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE). Vervolgens is dit plan door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 15 september 2020. De Partij voor de Dieren heeft daar nu vragen over gesteld. Op basis van het faunabeheerplan is er inmiddels door de Omgevingsdienst Haaglanden een ontheffing verleend voor het beheer van de reeën in Zuid-Holland. Tegen deze ontheffing is beroep ingesteld bij de Rechtbank Den Haag. Via deze beroepsprocedure wordt ook de inhoud van het faunabeheerplan door de rechter beoordeeld. Vanwege deze juridische procedure kunnen Gedeputeerde Staten de gestelde vragen hierover op dit moment niet beantwoorden.

Besluittype: GS Besluit