Jaarrapport toezicht en handhaving kleine luchtvaart

Datum besluit: 07 maart 2017


Jaarlijks stelt DCMR een rapportage op van de audits, het gebruik van de betreffende luchthavens en de klachten over kleine luchtvaart namens Gedeputeerde Staten. Conform artikel 8.55 van de Wet luchtvaart brengen Gedeputeerde staten jaarlijks aan provinciale staten verslag uit over de milieuaspecten en indien van toepassing de externe veiligheidsaspecten vanwege het Iuchthavenverkeer.

Jaarverslag DCMR toezicht en handhaving kleine luchtvaart GS-brief

Jaarrapport DCMR toezicht en handhaving kleine luchtvaart

Besluittype: GS Besluit