Perspectief Groene Hart

Datum besluit: 16 mei 2017


Op 9 mei jongstleden hebben Gedeputeerde Staten van de Stuurgroep Groene Harthttp://stuurgroepgroenehart.nl/het Perspectief Groene Hart ontvangen. ln het Perspectief zijn de kwaliteiten van het Groene Hart benoemd en gezamenlijke ambities voor 2040 geformuleerd. De Stuurgroep Groene Hart wil met het Perspectief richting te geven aan een toekomstbestendige, duurzame ontwikkeling van het Groene Hart en vraagt aan Gedeputeerde Staten het Perspectief Groene Hart aan Provinciale Staten voor te leggen als bouwsteen voor het omgevingsbeleid. Vanwege het feit dat gemeenten en waterschappen in het Groene Hart het Perspectief ook ontvangen hebben en omdat Gedeputeerde Staten hechten aan tijdige informatievoorziening aan Provinciale Staten, bieden Gedeputeerde Staten het Perspectief Groene Hart vooruitlopend op agendering in Provinciale Staten nu ter kennisname aan.
Besluittype: GS Besluit