Reactie op brief ministerie I&M over uitvoering Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken

Datum besluit: 07 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de brief van het ministerie van lnfrastructuur en Milieu over de uitvoering van de Besluit Risico Zware Ongevallen, Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken (BRZO-WH ) in Zuid-Holland vastgesteld. ln de reactie van Gedeputeerde Staten worden eerder gemaakte procesafspraken in interprovinciaal verband (her)bevestigd. Deze afspraken zijn dat per provincie een inventarisatie wordt uitgevoerd en in interprovinciaal verband in maart 2017 de balans hiervan wordt opgemaakt.
Besluittype: GS Besluit