Srg 2.3 openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 28 september 2021


De provincie Zuid-Holland stimuleert en faciliteert initiatieven die de biodiversiteit stimuleren in het stedelijk gebied. Gedeputeerde Staten stellen daarom € 200.000 beschikbaar voor subsidies voor de verbetering van het leefgebied van icoonsoorten en Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten. Subsidie kan worden aangevraagd door een ieder in Zuid-Holland tot een bedrag van € 10.000 waarbij 75% van de subsidiabele kosten worden vergoed. Subsidieaanvragen worden in opdracht van GS inhoudelijk beoordeeld door de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. De inhoudelijke én procedurele eindbeoordeling wordt uitgevoerd door de provincie. Subsidieaanvragen kunnen bij het provinciale subsidieloket worden ingediend in de periode van 1 december 2021 tot 1 juni 2022 waarbij elke 6 weken de binnengekomen aanvragen worden beoordeeld.

Besluittype: GS Besluit